• Tijdschriften
 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/854

  Zorgplicht opdrachtnemer. Makelaar. Financieringsvoorbehoud. Nadat een woning is verkocht door bemiddeling van een verkoopmakelaar, doet de koper een beroep op een bij wijze van ontbindende voorwaarde overeengekomen financieringsvoorbehoud. De verkoper legt zich daarbij neer. De makelaar vordert betaling van courtage door de verkoper. Hoge Raad: Het recht van de makelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond... dat de verkoper het beroep op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. In een geval waarin redelijkerwijs kan worden betwijfeld of een beroep van de verkoper jegens de koper op het niet vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde zou kunnen slagen, brengt de zorgplicht van de verkoopmakelaar jegens de verkoper mee dat de makelaar de rechtsgeldigheid moet aanvaarden van een beroep van de koper op een ontbindende voorwaarde, indien de verkoper zich bij dat beroep neerlegt.

 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)NJ 2017/167

  Courtage verkoopmakelaar ingeval verkoper beroep koper op financieringsvoorbehoud accepteert?

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2017/452

  Courtage verkoopmakelaar ingeval verkoper beroep koper op financieringsvoorbehoud accepteert?

 • Praktijkgids; kantonrechtspraak voor de rechtspraktijkPrg. 2017/139

  Verbintenissenrecht. Heeft verkoopmakelaar recht op courtage als contractueel ontoereikend beroep van koper op financieringsvoorbehoud toch door verkoper wordt geaccepteerd? In beginsel niet. Als goed opdrachtnemer moet makelaar belang opdrachtgever centraal stellen en belangenverstrengeling voorkomen.

 • Bedrijfsjuridische BerichtenBb 2017/49

  Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt, de verkoper, het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst heeft aanvaard. Of het recht op courtage in een bepaald geval al dan niet komt te vervallen is afhankelijk van de vraag in hoeverre het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde op kennelijk ontoereikende gronden is gebaseerd.... Dientengevolge speelt de houding van koper richting de verkoper en vice versa een rol in de relatie tussen de verkoper en zijn verkoopmakelaar.

 • Rechtspraak NotariaatRN 2017/54

  Ontbinding koopovereenkomst. Heeft ontbinding van een koopovereenkomst invloed op het recht op courtage van de makelaar?

 • Jurisprudentie Onderneming & RechtJOR 2017/218

  Koopovereenkomst woning, Recht van makelaar op courtage vervalt niet indien verkoper beroep van koper op ontbindende voorwaarde (geen financiering) heeft aanvaard, Makelaar heeft niettemin geen recht op courtage, Zorgplicht makelaar.

 • Recht.nl nieuws
 • Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst

  Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen. Dit brengt mee dat een makelaar de rechtsgeldigheid van een beroep van de koper op een ontbindende voorwaarde dient te aanvaarden, indien zijn cliënt zich bij dat beroep neerlegt.

 • Tijdschriften
 • Tijdschrift voor BouwrechtTBR 2017/102

  Eliminatieregel bij te vergoeden verwachtingswaarde

 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/972

  Onteigening. Verwachtingswaarde. Eliminatieregel. Hoge Raad: De rechtbank heeft geoordeeld dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende geen rekening mag worden gehouden met de planologische stukken waaruit volgens de onteigende blijkt van een verwachtingswaarde. De rechtbank heeft echter niet ten aanzien van (elk van) die stukken beoordeeld of reeds sprake was van of werd voortgebouwd op concrete plannen voor het werk... waarvoor is onteigend. Daarom slagen de klachten.

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2017/485

  Onteigeningsrecht. Schadeloosstelling na onteigening. Verwachtingswaarde. Waardevermindering van het overblijvende. Eliminatieregel van art. 40c OW.

 • Jurisprudentie OmgevingsrechtJOM 2017/450

  Gerechtelijk onteigening en verwachtingswaarde, Eliminatieregel artikel 40c Onteigeningswet.

 • Recht.nl nieuws
 • Verwachtingswaarde bij onteigening: eliminatie van plannen

  Bij de bepaling van de werkelijke waarde, waaronder begrepen de verwachtingswaarde, mogen niet zonder meer alle planologische stukken waarin rekening wordt gehouden met het werk buiten beschouwing worden gelaten. Ten aanzien van elk van die planologische stukken moet worden beoordeeld of reeds sprake is van of wordt voortgebouwd op concrete plannen voor het werk waarvoor is onteigend.

 • Tijdschriften
 • Huurrecht in de PraktijkHIP 2017, art. 79

  Geregeld wordt een verhuurder aangesproken over een vermeende inbreuk op privacy van of door zijn huurder. In het geval het ‘visuele privacy’ betreft, is hij in beginsel aangewezen op artikel 5:50 BW. In de praktijk blijkt het toepassen daarvan tot veel discussie te leiden. In dit artikel wordt daarom stilgestaan bij de visuele privacy, in het bijzonder de wijze waarop uitzicht in de zin van artikel 5:50 lid 1 BW gemeten dient... te worden. Daarna komt de horizontale afbakening ‘tot ooghoogte’ van het verbod op uitzicht aan bod, mede aan de hand een recent arrest van de Hoge Raad inzake een Caraïbische burenruzie.

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2017/65

  Curaçaose zaak. Burenrecht. Ongeoorloofd ‘balkon of soortgelijk werk’ in zin art. 5:50 BWC (art. 5:50 BW)?; maatstaf ‘balkon of soortgelijk werk’; uitzicht op nabije muur; hoogte nabije muur.

 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)NJ 2017/14

  Curaçaose zaak. Burenrecht. Ongeoorloofd ‘balkon of soortgelijk werk’ in zin art. 5:50 BWCuraçao (art. 5:50 BW)?; maatstaf ‘balkon of soortgelijk werk’; uitzicht op nabije muur; hoogte nabije muur.

 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/10

  Curaçao. Burenrecht. Twee appartementen aan zee grenzen aan elkaar. De ene buur heeft een houten vlonder als terras. De andere buur plaatst een scheidsmuur van 2,40 meter hoog. De eerstbedoelde buur heeft daar bezwaar tegen, omdat de muur de wind tegenhoudt. Is de vlonder een ‘balkon of soortgelijk werk’? Is de scheidsmuur toelaatbaar ter bescherming van de privacy? Hoge Raad: 1. Balkon of soortgelijk werk. Welke hoogte... voldoende is om een constructie aan te merken als een ‘balkon of soortgelijk werk’ in de zin van de wet, hangt af van de omstandigheden van het geval. 2. Privacy. Uitzicht. Indien het uitzicht vanaf het werk niet verder reikt dan tot een zich op of nabij het werk bevindende muur van (in Curaçao:) anderhalve meter (in Nederland: twee meter), is dat voldoende ter bescherming van de privacy.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1179 Gerechtshof Amsterdam, 04-04-2017

Appartementsrecht. De aansprakelijkheid van de verkrijger uit hoofde van artikel 5:122 lid 3 BW reikt niet verder dan tot het bedrag dat uit de opgave van de notaris blijkt (artikel 5:122 lid 5, tweede zin BW). Uit parlementaire geschiedenis van artikel 5:122 lid 5 BW moet worden afgeleid dat indien (zoals in het onderhavige geval) een opgave ontbreekt, de verkrijger niet aansprakelijk is voor door de vroegere eigenaar... onbetaald gelaten bijdragen. De VvE heeft mede vanwege de betalingsachterstand van de vorige eigenaar, een extra bijdrage gevraagd van haar leden, waaronder de nieuwe eigenaar. Het hof acht aannemelijk dat de nieuwe eigenaar daardoor schade heeft geleden. Het had op de weg van de VvE gelegen om te pogen haar schade, hierin bestaande dat zij op grond van art. 5:122 lid 5 het niet op de vorige eigenaar te verhalen bedrag ook niet op de nieuwe eigenaar kon verhalen, vergoed te krijgen door de notaris aansprakelijk te stellen. Nieuwe eigenaar heeft belang bij haar vordering tot verklaring voor recht dat de VvE onrechtmatig jegens haar handelt door de notaris niet aansprakelijk te stellen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:2862.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften

ECLI:NL:GHARL:2017:1289 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-02-2017

Omschrijving: De verhuurder heeft het verhuurde perceel met daarop een benzineverkooppunt gekocht en is daarmee opvolgend verhuurder geworden. Huurder is door contractsovername opvolgend huurder geworden. De opvolgend verhuurder wil zelf het benzineverkooppunt exploiteren en zegt de huurovereenkomst van grond op. De huurovereenkomst eindigt op de opgezegde dag. Opvolgend huurder wil de door de oorspronkelijke huurder gebouwde... tankstation in het kader van het wegneemrecht en de oplevering in oorspronkelijke staat afbreken. Verhuurder vordert in kort geding verbod tot afbraak van het tankstation. Kantonrechter oordeelt in kort geding dat opvolgend huurder geen wegneemrecht heeft van door de oorspronkelijke huurder aangebrachte veranderingen en verbeteren. Bovendien zou het een misbruik van bevoegdheid oplevert. In hoger beroep wordt het vonnis vernietigd. Het hof is van oordeel dat bij contractsovername de opvolgend huurder een wegneemrecht heeft en dat in de gegeven omstandigheden van misbruik van bevoegdheid geen sprake is. Vordering van de opvolgend verhuurder wordt alsnog afgewezen.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • BouwrechtBR 2017/51

  Contractenrecht. Uitleg ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst stuk grond. Wijzigen bestemming in ‘landhuis’. Vraag of koper ook zonder bestemmingswijziging zijn wensen had kunnen realiseren. Grenzen rechtsstrijd. Hoge Raad doet zelf de zaak af.

 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/784

  Ontbindende voorwaarde. Uitleg overeenkomst. Grenzen van de rechtsstrijd. Uitleg gedingstukken. Een perceel grond wordt verkocht onder de ontbindende voorwaarde dat ‘de koper geen wijziging van het bestemmingsplan kan realiseren voor de bouw van een landhuis’. De koper doet een beroep op de ontbindende voorwaarde. Het hof laat de koper toe te bewijzen dat de voorwaarde ziet op een landhuis in de zin van het bestemmingsplan. Na... getuigenverhoor oordeelt het hof dat de koper het bewijs heeft geleverd, maar het beslist niettemin ten nadele van de koper. Hoge Raad: Het hof is buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden en heeft de stellingen van de koper miskend. De HR doet zelf de zaak af.

 • Recht.nl nieuws
 • De opmars van de redelijkheid en billijkheid in het civiele recht

  De redelijkheid en billijkheid zijn in ons civiele recht reeds sinds lange tijd aan een gestage opmars bezig. Wie een blik werpt op recente rechtspraak van de Hoge Raad ziet tekenen dat die opmars in stevig tempo doorzet, waarbij de redelijkheid en billijkheid steeds meer de ultieme toetssteen vormen.

ECLI:NL:GHAMS:2016:5365 Gerechtshof Amsterdam, 13-12-2016

Beding dat de mogelijkheid van indeplaatsstelling van huurster beperkt, is vernietigbaar op de voet van art. 7:291 BW wegens strijd met art. 7:307 BW. Ingevolge art. 3:51 lid 3 BW kan de huurster (en, na dier faillietverklaring, de curator) de nietigheid inroepen tegenover de verhuurster, ook al gebeurt dat niet ter afwering van een op het beding steunende vordering van de verhuurster.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Tijdschriften

ECLI:NL:GHSHE:2017:934 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-03-2017

Huurovereenkomst woonruimte voor minimaal 12 maanden. De huur wordt door de huurder opgezegd, en die opzegging geldt per het einde van de periode van 12 maanden. De huurder is echter al na tien-en-een-halve maand uit het gehuurde verhuisd. De verhuurder verving vervolgens de sloten en ging wat klussen in het gehuurde, vooruitlopend op het zelf betrekken van het gehuurde na afloop van de 12 maanden. De verhuurder is daardoor... niet tekortgeschoten in zijn verbintenis om aan de huurder het huurgenot te verschaffen tot het einde van de huurovereenkomst. De huurder stelde immers zelf geen prijs meer op dat huurgenot. Voor zover al sprake is van een tekortkoming van de verhuurder is die in elk geval in de gegeven omstandigheden van zo geringe betekenis dat zij niet de partiële ontbinding van de huurovereenkomst over de betreffende periode en in verband daarmee het verval van de huurbetalingsverplichting over de betreffende periode rechtvaardigt. De huurder is de huur tot het einde van de periode van 12 maanden verschuldigd.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften

Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


 • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
 • Samenvattingen van 100 vakbladen
 • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen