CE
 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Kostenraming bij grondexploitatie

  In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen in verband met de ontwikkeling van een gebied. In deze uitspraak beantwoordt de Raad van State een aantal vragen over de manier waarop die kosten moeten worden geschat in geval van aankoop van grond voor een 'bovenwijkse voorziening'.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Goodwill valt niet onder verhuis- en inrichtingskosten

  De rechter heeft de mogelijkheid om bij de toewijzing van een vordering tot opzegging van de huur van 290-bedrijfsruimte een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten te bepalen. In onderhavige zaak speelde de vraag of een vergoeding voor goodwill die de huurder moet betalen om een nieuwe locatie te kunnen betrekken onder verhuis- en inrichtingskosten valt.

ECLI:NL:HR:2018:284 Hoge Raad, 23-02-2018

Huurrecht. Onder(ver)huur. Schiet hoofdhuurder die onbevoegd is (geworden) tot onderverhuur tekort in de nakoming jegens zijn onderhuurder, of kan hij het genot van de zaak (nog) aan de onderhuurder verschaffen? Art. 7:201, 7:203 en 7:204 BW. Ontbinding op de voet van art. 6:80 BW in zodanig geval. Wie heeft aanspraak op de (gebruiks)vergoeding van art. 7:225 BW?


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws

ECLI:NL:RBNHO:2017:11385 Rechtbank Noord-Holland, 20-12-2017

De rechtbank is van oordeel dat het zonnepark is te beschouwen als een onroerende zaak. Er is getoetst aan de hand van de portacabin-criteria. Het zonnepark is door natrekking eigendom van de verhuurder van grond, de gemeente. Het zonnepark is verkocht door curator. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen. Het wegbreekrecht opgenomen in artikel 7:216 BW komt in dit geval niet alleen aan de (hoofd)huurder toe maar ook aan... de onderhuurder. Het wegbreekrecht heeft de natrekking voorkomen en heeft voorkomen dat de gemeente ongerechtvaardigd is verrijkt.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Zonnepark en wegneemrecht (onder)huurder

  Een interessante uitspraak over de (on)roerendheid van een zonnepark. De rechtbank beslist tevens of een onder-onderhuurder de bevoegdheid heeft om gebruik te maken van zijn huurrechtelijke wegneemrecht ten opzichte van de hoofdverhuurder (grondeigenaar). Het wegbreekrecht is van regelend recht. Partijen kunnen ervan afwijken. Is het wegbreekrecht contractueel uitgesloten, dan is het verstandig om een (huurafhankelijk) opstalrecht te vestigen.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Uitsluiten vergunningvrij bouwen in een bestemmingsplan

  De boodschap van deze uitspraak is dat het is toegestaan om de mogelijkheid van vergunningvrij bouwen uit te sluiten, mits deugdelijk gemotiveerd. Een gemeente heeft daarmee (naast het formuleren van restrictief kruimelgevallenbeleid) tevens de mogelijkheid om vergunningvrij bouwen locatie-specifiek aan banden te leggen.

 • Tijdschriften
 • Juridisch up to DateJutD 2018/17

  Het komt nog wel eens voor dat de koper van onroerend goed ten tijde van de koop in de veronderstelling verkeert dat bepaalde (onroerende) zaken deel van het verkochte uitmaken, terwijl dit achteraf niet zo blijkt te zijn. Wie trekt in dat geval aan het kortste eind? Op 10 januari 2018 deed de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak over een dergelijke kwestie.

 • Overeenkomst in de rechtspraktijkORP 2018, sign. 71

  Leveringsvolmacht bood geen ruimte voor aanvullende of afwijkende bedingen.

 • Rechtspraak NotariaatRN 2018/30

  Volmacht aan notaris

ECLI:NL:RBOVE:2017:4544 Rechtbank Overijssel, 05-12-2017

Huurrecht. Principieel vonnis over de vraag of huurder onder de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt 2015 recht heeft op huurbescherming. Huurcontract voor bepaalde tijd met huurbescherming wordt naadloos gevolgd door een huurcontract voor bepaalde tijd zonder huurbescherming ex artikel 7:271 lid 1 BW. Vergelijking met Ragetlie-regel in het arbeidsrecht en gekeken naar bedoelingen van de wetgever. In kort geding onvoldoende... aannemelijk dat de bodemrechter de huurder in de gegeven omstandigheden tot ontruiming zal veroordelen. Spoedeisend belang verhuurder niet evident. Vordering verhuurder in kort geding afgewezen.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Tijdelijke verhuur woonruimte, de eerste uitspraken

  De Wet doorstroming huurmarkt is medio 2016 in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de tijdelijke verhuur van woonruimte, zoals geregeld in artikel 7:271 lid 1 BW. Inmiddels zijn de eerste uitspraken gepubliceerd.

ECLI:NL:GHSHE:2017:5234 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-11-2017

Huurovereenkomst woonboerderij. Rechtsverwerking. Door huurder gestelde mondeling overeengekomen huurverlagingen voorshands bewezen geacht, onder meer omdat jarenlang overeenkomstig deze gestelde huurverlagingen de lagere huur is betaald zonder dat de verhuurder heeft geprotesteerd of aanspraak heeft gemaakt op een hoger bedrag. Verhuurder niet toegelaten tot de levering van tegenbewijs omdat, indien hij al in de... levering van dat tegenbewijs zou slagen, het beroep van de huurder op rechtsverwerking doel zal treffen. Er is dan namelijk niet alleen sprake van een aanzienlijk tijdsverloop, maar ook van bijkomende omstandigheden: - Het gaat om een doorlopende overeenkomst (een duurovereenkomst), waarbij met het verstrijken van elke maand nieuwe termijnen opeisbaar worden. - De afspraken over de omvang van het gehuurde en de hoogte van de huur zijn meermalen mondeling gewijzigd. De verhuurder heeft de gewijzigde afspraken niet schriftelijk laten vastleggen, en zo bijgedragen aan de onduidelijkheid van de situatie en bewijslevering bemoeilijkt. - De verhuurder heeft in het verleden diverse malen met huurverlagingen en met een afname van de omvang van het gehuurde ingestemd, zonder daarbij een melding of voorbehoud te maken ten aanzien van de huurachterstand die uitgaande van zijn stellingen op het moment van het maken van die afspraken al bestond. - Door vervolgens gedurende jaren na te laten om aan te huurder te laten weten dat hij de huurbetalingen ontoereikend vond, heeft de verhuurder de indruk gewekt dat hij genoegen nam met de betreffende huurbetalingen. Daardoor heeft de verhuurder aan de huurder de mogelijkheid ontnomen om bijvoorbeeld door het opzeggen van de huurovereenkomst te voorkomen dat er een aanzienlijke huurachterstand zou ontstaan. - Een en ander heeft de positie van de huurder onredelijk benadeeld.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Mondelinge huurverlaging en rechtsverwerking

  Dit arrest leert dat er voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking meer aan de hand moet zijn dan alleen tijdsverloop. Naast tijdsverloop dient tevens sprake te zijn van een bijkomende omstandigheid, waardoor bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken.

ECLI:NL:RBAMS:2017:8044 Rechtbank Amsterdam, 24-10-2017

Huurder huurt opslagruimte in kelder naast een café dat hij (huurder) van een andere verhuurder huurt. Huurrechtregime art. 7:290 BW van toepassing op grond van de connexiteitsregel van artikel 7:290 lid 3 BW: in het gehuurde bevinden zich vier grote opslagtanks voor bier en deze zijn door middel van bierleidingen verbonden met het naastgelegen café. Het gehuurde is voorts met enkele bouwkundige aanpassingen dienstbaar gemaakt... aan het café. De in reconventie gevorderde beëindiging van de huurovereenkomst wegens persoonlijk dringend eigen gebruik wordt afgewezen, nu de gestelde dringendheid ontbreekt. Verhuurder had aangevoerd het gehuurde te willen gaan gebruiken voor opslag/voorraadruimte voor nabij gelegen, door hem geëxploiteerde speelautomatenhallen. Onvoldoende geconcretiseerd en aannemelijk gemaakt mede in het licht van de door huurder gestelde aanwezige vastgoedportefeuille van verhuurder in de binnenstad dat dit beoogde eigen gebruik een dringend karakter heeft.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften

ECLI:NL:RBNHO:2017:6032 Rechtbank Noord-Holland, 19-07-2017

Erfdienstbaarheid gevestigd ten behoeve van twee percelen tegelijk. Een van die percelen komt later in dezelfde hand als van het dienend erf. Komt daarmee de erfdienstbaarheid van dat perceel te vervallen doordat het als gevolg van vermenging tenietgaat? In beginsel wel, tenzij sprake is van de uitzondering van art. 5: 83 BW, voortgezet gebruik. Dat gebruik wordt in deze zaak voorshands aangenomen, zodat vooralsnog de... erfdienstbaarheid niet is tenietgegaan. Verder diverse beslissingen over toepassing van art. 5: 50 en 5: 52 BW.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Overeenkomst in de rechtspraktijkORP 2017, sign. 231

  Is erfdienstbaarheid erf tenietgegaan?

 • Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en RegistratieWPNR 2018, afl. 7192, p. 359

  De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 juli 2017 een vonnis gewezen waarin twee rechtsvragen spelen die niet eerder ter sprake zijn gekomen in de jurisprudentie of literatuur: (1) Gaat een erfdienstbaarheid die is gevestigd vóór twee heersende erven door vermenging teniet als het dienende erf en één van de heersende erven dezelfde eigenaar krijgen? (2) Verhindert art. 5:83 BW dat een erfdienstbaarheid door vermenging... tenietgaat als het heersende erf gedurende de periode dat heersend en dienend erf in één hand waren, opeenvolgend bij verschillende derden in gebruik was?

 • Recht.nl nieuws