• Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws

ECLI:NL:HR:2016:769 Hoge Raad, 29-04-2016

Gemeentelijke erfpacht Amsterdam. Goederenrecht. Europees consumentenrecht. Vermelding canon in akte van erfpacht; art. 5:85 lid 2 BW, art. 767 (oud) BW. Beding in Algemene Bepalingen (AB) over periodieke herziening canon door deskundigen; voldoende bepaalbaar (art. 6:227 BW)? Formele rechtszekerheidsbeginsel, art. 3:14 BW. Geschilbeslechting als bedoeld in art. 6:136 onder n BW (zwarte lijst)? Vaststellingsovereenkomst, art.... 7:900 BW. Exclusieve bevoegdheid gerechtshof Den Haag voor vordering van belangenorganisatie (art. 3:305a BW) tot vernietiging beding in AB? Art. 6:240-241 BW. Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen); temporele reikwijdte. Ambtshalve toetsing en richtlijnconforme uitleg; HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691, NJ 2014/274 (Heesakkers/Voets). Beding op indicatieve lijst bij deze Richtlijn, onredelijk bezwarend (art. 6:233 BW)? Hoor en wederhoor.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschrift voor BouwrechtTBR 2016/193

  Periodieke herziening erfpachtcanon

 • Overeenkomst in de rechtspraktijkORP 2016, sign. 205

  Hoge Raad geeft oordeel over algemene erfpachtvoorwaarden

 • Nederlands JuristenbladNJB 2016/952

  Erfpachtsvoorwaarden Amsterdam. Sinds het begin van de twintigste eeuw geeft de gemeente Amsterdam percelen in erfpacht uit. In de daarbij gebruikte algemene voorwaarden is bepaald dat na een periode van 75 jaar de canon wordt herzien door deskundigen (de herzieningsbepaling) en de gemeente bevoegd is de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen (de wijzigingsbepaling). HR: 1. Herzieningsbepaling. a. Verwijzing. Het is... voldoende dat de aanvangscanon in de erfpachtakte is opgenomen en dat die akte verwijst naar in de openbare registers ingeschreven algemene voorwaarden waarin een bepaling omtrent de herziening van de canon is opgenomen. b. Bepaalbaarheid. De herzieningsbepaling voldoet aan het bepaalbaarheidsvereiste. c. Formeel rechtszekerheidsbeginsel. De herzieningsbepaling is niet in strijd met het formele rechtszekerheidsbeginsel. d. Geschilbeslechting. Het hof heeft tot het oordeel kunnen komen dat de herzieningsbepaling geen geschilbeslechting betreft. 2. Bijzondere procedure bij het hof Den Haag. Art. 6:241 lid 1 BW staat niet in de weg aan het instellen van de onderhavige vorderingen bij de rechtbank Amsterdam. 3. Oneerlijk beding. a. Temporeel toepassingsbereik. De verplichte richtlijnconforme uitleg, die eventueel ambtshalve moet plaatsvinden, is beperkt tot overeenkomsten die na 31 december 1994 zijn gesloten. b. Hoor en wederhoor. De rechter die in dit verband ambtshalve onderzoek overweegt, dient partijen in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten en hun stellingen aan te passen. c. Toetsing. Een beding dat niet op de zwarte of grijze lijst voorkomt, maar wel op de indicatieve lijst, behoeft niet noodzakelijkerwijs als oneerlijk te worden beschouwd. Nagegaan dient te worden of het beding in de context een aanzienlijke en ongerechtvaardigde verstoring van het evenwicht in de zin van de Richtlijn oplevert. Het oordeel dat dit het geval is, behoeft specifieke motivering. Niet valt in te zien dat de onderhavige wijzigingsbepaling zonder meer onredelijk bezwarend zou zijn.

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2016/584

  Herziening erfpachtcanon Amsterdam. Beding inzake herziening canon door deskundigen opgenomen in algemene voorwaarden; eis bepaalbaarheid; formele rechtszekerheidsbeginsel art. 3:14 BW. Onredelijk bezwarend beding?; geschilbeslechting (zwarte lijst)?; Richtlijn 93/13/EEG (oneerlijke bedingen); temporele reikwijdte; richtlijnconforme uitleg art. 6:233 BW; ambtshalve toetsing; indicatieve lijst bij Richtlijn; ongerechtvaardigde... verstoring evenwicht in zin art. 3 lid 1 Richtlijn?; specifieke motivering; hoor en wederhoor. Vordering belangenorganisatie op voet art. 6:241 BW en vordering op voet art. 3:305a BW.

 • Jurisprudentie in NederlandJIN 2016/133

  Erfpacht, Canon, Algemene bepalingen, Europees consumentenrecht, Temporele werking.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Erfpachtconstructie verhindert aftrekbaarheid erfpachtcanon

  Voor de aftrek van kosten voor de eigen woning is de positie van een betaler van een erfpachtcanon vergelijkbaar met de positie van degene die hypotheekrente betaalt. Als echter geen direct verband bestaat tussen de erfpachtcanon en de aankoop, onderhoud of verbetering van de woning, loopt men de aftrek alsnog mis.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting

  De Hoge Raad heeft bekrachtigd dat bij de vaststelling van verschuldigde erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen mag worden uitgegaan van de werkelijke waarde, indien die waarde ten minste 10 procent afwijkt (lager is) van de forfaitair vastgestelde waarde op basis van WOZ-waarden.

 • Tijdschriften

ECLI:NL:GHAMS:2016:2399 Gerechtshof Amsterdam, 21-06-2016

Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Nadere huurprijsvaststelling. Na benoeming van de deskundige op grond van artikel 7:304 lid 2 BW is daartegen door huurder geen hoger beroep ingesteld. Thans vordert huurder in kort geding een te verbieden dat de deskundige het rapport uitbrengt en medewerking aan benoeming van een nieuwe deskundige. Geen gronden gebleken voor twijfel aan onpartijdigheid. Vordering afgewezen.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Bijbetaling wegens prijsstijging van grondstoffen na aanbesteding

  Het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat een aannemer recht heeft op bijbetaling door een onverwachte stijging van (staal)prijzen na aanbesteding. Als de aanbestedende dienst een dergelijke bijbetaling had willen uitsluiten, had zij expliciet in het bestek paragraaf 47 UAV (kostenverhogende omstandigheden) moeten uitsluiten. Het betreft een uitspraak van 4 jaar geleden, die nu pas werd gepubliceerd.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Huurovereenkomst vs. bestemmingsplan

  In hoeverre zijn verhuurders verantwoordelijk voor een juiste voorstelling van zaken van wat er wel en niet in een pand is toegestaan? Hieronder worden enkele aspecten van die vraag belicht aan de hand van recente(re) gerechtelijke uitspraken.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Koopoptie of voorkeursrecht?

  In huurovereenkomsten wordt soms een voorkeursrecht (recht van eerste koop) of een koopoptie opgenomen. Deze rechtsfiguren lijken sterk op elkaar, maar hebben een wezenlijk ander rechtsgevolg.

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Tijdschriften