• Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Stelsel van huur(prijs)bescherming woonruimte niet strijdig met artikel 1 EP

  De rechtspraak van het EHRM biedt geen steun voor de opvatting dat de Nederlandse wetgever in algemene zin geen fair balance heeft getroffen tussen de door hem met het stelsel van huur(prijs)bescherming nagestreefde doelen enerzijds en de belangen van particuliere verhuurders van woningen in de sociale sector anderzijds.

 • 'Structurele wanverhouding' tussen kosten en huuropbrengsten uit Herenhuisarrest afgezwakt

  Als exploitatie in de huidige vorm en met de huidige huurder onrendabel is, willen verhuurders nog wel eens overgaan tot renovatie om meer rendement uit hun eigendom te halen. Voor een beëindiging van een huurovereenkomst is het echter niet voldoende dat de exploitatie onrendabel is. Met het Herenhuisarrest heeft de Hoge Raad in 2010 namelijk de zeer strikte maatstaf 'structurele wanverhouding' tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten geformuleerd. De Hoge Raad zet met het onderstaande arrest evenwel de deur open naar een soepelere maatstaf.

ECLI:NL:RBLIM:2018:10698 Rechtbank Limburg, 14-11-2018

Toepassing van Hoge Raad 24 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:309. Rechtbank onderzoekt of eiser die de eigendom van een perceel heeft verloren doordat een ander door verkrijgende verjaring eigenaar is geworden, op grond van onrechtmatige daad jegens de nieuwe eigenaar een vordering tot schadevergoeding in de vorm van teruglevering van de in bezit genomen zaak kan instellen.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Huurovereenkomst van parkeerterreinen kwalificeert als concessieovereenkomst

  De kantonrechter in Leeuwarden heeft bevestigd dat voor de kwalificatie van een concessieovereenkomst niet alleen noodzakelijk is dat er een recht tot exploitatie met bijbehorend exploitatierisico is, maar ook een exploitatieplicht. Nu er op grond van de met de gemeente Harlingen gesloten “huurovereenkomst” ook een verplichting was tot exploitatie van parkeervoorzieningen, kwalificeert de overeenkomst als een concessieovereenkomst. De kantonrechter die zich buigt over huurzaken verklaart zich daarom onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. (Bron: Dirkzwager.nl)

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • (Weigering van) omgevingsvergunning voor detailhandel: Dienstenrichtlijn van toepassing

  De Raad van State oordeelde dat ook in het kader van (de weigering van) een omgevingsvergunning voor de vestiging van detailhandel een beroep op de Dienstenrichtlijn kan worden gedaan. Degene die zich op de Dienstenrichtlijn beroept en daarmee de onverbindendheid van een onherroepelijk bestemmingsplan inroept, zal dan wel zelf het nodige moet aanvoeren en onderbouwen.

 • Tijdschriften
 • Juridisch up to DateJutD 2019/10

  Het zakelijk recht van erfpacht kan in beginsel door de erfpachter worden vervreemd. Artikel 5:91, lid 1 BW bepaalt echter dat in de akte van vestiging kan worden bepaald dat de erfpacht niet zonder toestemming van de eigenaar kan worden overgedragen of toebedeeld. Een zodanige bepaling staat echter aan executie door schuldeisers niet in de weg.

 • Rechtspraak NotariaatRN 2018/111

  Vervangende machtiging tot vervreemding van erfpachtrechten

 • Recht.nl nieuws
 • Onredelijke blokkering overdraagbaarheid erfpachtrecht

  In erfpachtvoorwaarden kan zijn bepaald dat voor de overdracht van het erfpachtrecht toestemming van de grondeigenaar vereist is. Als die toestemming zonder redelijke gronden geweigerd wordt, kan deze vervangen worden door een machtiging van de kantonrechter. Een rechtsgeldige overdracht van het erfpachtrecht is dan alsnog mogelijk. De onderhavige uitspraak geeft een helder beeld van de criteria waaraan de rechter toetst om vast te stellen of zonder redelijke gronden is geweigerd.

 • Tijdschriften

ECLI:NL:GHARL:2018:10510 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-12-2018

Onrechtmatige daad. Discriminatie (Rechabiet). Woningbouwvereniging weigert woningzoekende in te schrijven in verband met eerder ontstane huurschuld en verschuldigde proceskosten. Bijzondere verantwoordelijkheid van woningbouwvereniging ex artikel 19 Woningwet. Weigering inschrijving niet onrechtmatig gegeven feit dat woningzoekende zich elders kan inschrijven en ook elders woonruimte heeft gevonden. Van afhankelijkheid van de... woningbouwvereniging was dus geen sprake. Niet aannemelijk dat inschrijving geweigerd is omdat woningzoekende Rechabiet stelt te zijn.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Tijdschrift voor BouwrechtTBR 2019/13

  Appel. Algemene voorwaarden kunnen ook achteraf worden overeengekomen. DNR niet ter hand gesteld. Opdrachtgeefster toch gebonden omdat zij volgens arbiters in eerste aanleg een grote onderneming is in de zin van 6:235 BW zodat haar geen beroep toekomt op 6:233 en 6:234 BW. Opdrachtgeefster heeft daar geen grief tegen gericht. Zij doet dat pas bij pleidooi. Dat is te laat want ook in arbitrage geldt ... de twee-conclusieregel. Artikel 6:230c, ingevolge waarvan de gebruiker moet vermelden waar de digitale algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en/of gedownload (wat ook niet is gebeurd), kent geen afzonderlijke sanctie: die loopt via 6:233 en 6:234 BW

 • Jurisprudentie AanbestedingsrechtJAAN 2018/115

  Grossmann, Rechtsverwerking, Beste prijs/kwaliteitverhouding, Belangenverstrengeling, Motivering gunningsbeslissing.