• Tijdschriften
 • Huurrecht in de PraktijkHIP 2017, sign. 133

  Geldt koop breekt geen huur ook bij overdracht deel van het gehuurde?

 • WR Tijdschrift voor HuurrechtWR 2018/153

  Koop breekt geen huur: overdracht van gedeelte van verhuurd perceel; gaan rechten uit huurovereenkomst over op verkrijger van dat gedeelte? gevolgen voor betaling huurprijs

 • Tijdschrift voor Huurrecht BedrijfsruimteTvHB 2017/22

  Overdracht, koop breekt geen huur, gedeeltelijke overdracht gehuurde, zinnig resultaat, concordantiebeginsel

 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/1986

  Sint Maarten. Koop breekt geen huur. Gedeeltelijke overdracht van een verhuurde zaak.

 • Juridisch up to DateJutD 2017/130

  De wet bepaalt dat, indien een zaak verhuurd is, de rechten en verplichtingen van de eigenaar/verhuurder overgaan op de verkrijger bij verkoop van "de zaak" waarop de huurovereenkomst betrekking heeft. Huurder mag dan gewoon gebruik blijven maken van de zaak. Maar wat nu als slechts een gedeelte van die verhuurde zaak wordt verkocht? Wat is het rechtsgevolg van deze gedeeltelijke overdracht. Krijgt de huurder in dat geval te... maken met twee verschillende verhuurders, ieder voor zijn eigen gedeelte? En aan wie moet de huurder in een dergelijke situatie de huur betalen?

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2017/1094

  Caribische zaak. Art. 7:226 BWSM (‘koop breekt geen huur’); overdracht van gedeelte van verhuurd perceel; extensieve uitleg; concordantiebeginsel; splitsing huurverhouding?; gevolgen voor betaling huurprijs.

 • Jurisprudentie in NederlandJIN 2017/195

  Cassatie, Huurrecht, Caribische zaak, Concordantiebeginsel.

 • Recht.nl nieuws
 • Aan wie betaal je de huur wanneer deel van het gehuurde van eigenaar wisselt?

  Aan wie moet je de huur betalen als het huis en de grond die je huurt gedeeltelijk van eigenaar wisselen? Kun je gewoon aan de oorspronkelijk eigenaar blijven betalen, of moet je een deel van de huursom voortaan aan de nieuwe eigenaar voldoen? De Hoge Raad gaf duidelijke en praktische antwoorden op deze vragen.

 • Tijdschriften
 • Huurrecht in de PraktijkHIP 2017, sign. 140

  Aansprakelijkheid Staat binnentreden

 • Nederlands JuristenbladNJB 2017/2092

  Egalité-beginsel. Eigen schuld. Schade aan een zaak in de macht van een derde.

 • Rechtspraak van de WeekRvdW 2017/1169

  Rechtmatig strafvorderlijk optreden waarvan gevolgen (zaakschade) ander dan verdachte treffen; aansprakelijkheid Staat; art. 6:101 lid 1 BW; niet-toepasselijkheid toerekeningsregel art. 6:101 lid 2 BW.

 • AB Rechtspraak BestuursrechtAB 2017/420

  Onrechtmatige overheidsdaad. Bij rechtmatige politie-inval toegebrachte zaakschade. Hoge Raad neemt afstand van het arrest Wherestad (HR 2 oktober 2009, AB 2011/2). Art. 6:101 lid 2 BW (eigen schuld indien schade wordt toegebracht aan een zaak die derde voor de benadeelde in zijn macht had) dient buiten toepassing te blijven.

 • Recht.nl nieuws

ECLI:NL:HR:2017:2565 Hoge Raad, 06-10-2017

Procesrecht; huur bedrijfsruimte. Caribische zaak. Rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel ruimte in bedrijfspand gebruikt. Verweer dat huurovereenkomst bestaat; beroep op huurbescherming. Stelplicht en bewijslast (HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185, NJ 2017/286). Toelating tegenbewijs door getuigen.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • Tijdschriften

ECLI:NL:RBMNE:2017:3226 Rechtbank Midden-Nederland, 12-04-2017

Huurgeschil. Curator vordert na faillissement van verhuurder betaling van achterstallige huurpenningen. Huurder beroept zich op een gebrek, huurprijsvermindering en opschorting en verrekening. In de algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot een beroep op opschorting en verrekening, waarbij dat beroep is uitgesloten. In het vonnis wordt aangegeven in hoeverre een beroep op uitsluiting dient te worden... gehonoreerd en wat dit voor gevolgen heeft na faillissement.(artikel 53 FW).


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften

ECLI:NL:GHAMS:2017:1956 Gerechtshof Amsterdam, 23-05-2017

Hypotheek. Naar luid van de akte was overeengekomen dat de beide hypotheekgevers de bank (mede) derdenhypotheek zouden geven, ter zake van vennootschapsschulden. Eén van de hypotheekgevers heeft tegenbewijs geleverd dat niet is overeengekomen derdenhypotheek te geven maar alleen hypotheek voor privéschulden. Anders dan de eerste rechter oordeelde, kan de bank de vennootschapsschulden niet verhalen door executie van de... hypotheek, ook niet op het onverdeelde aandeel van de andere hypotheekgever.


Volledige tekst van de uitspraak

 • Tijdschriften
 • Rechtspraak NotariaatRN 2017/96

  Derdenhypotheek. Is een geldige derdenhypotheek gevestigd voor de schuld van de BV van een van de echtgenoten?

 • Jurisprudentie Onderneming & RechtJOR 2017/329

  Hypotheekrecht, Echtgenote van bestuurder/enig aandeelhouder heeft door hypotheekakte geen derdenhypotheek op echtelijke woning gevestigd omdat zij daartoe met bank geen overeenkomst is aangegaan, Geen titel, Geen derdenhypotheek tot stand gekomen.

 • Recht.nl nieuws
 • Geldige notariële akte, geen geldig hypotheekrecht?

  Het Gerechtshof Amsterdam heeft in mei een arrest gewezen waardoor menig notaris in gedachten zijn akten van de afgelopen tijd nog eens zal hebben nagelopen. In het arrest oordeelde het hof dat een hypotheekrecht op een woning nietig was, ondanks het feit dat de notaris de hypotheekakte had gepasseerd en had ingeschreven in het kadaster. Hoe kan dat?

 • Tijdschriften
 • Recht.nl nieuws
 • (On)mogelijkheden van erfdienstbaarheden

  Het komt vaak voor dat panden voorzieningen delen met naastgelegen percelen of panden, bijvoorbeeld een gezamenlijke oprit of nutsvoorzieningen. Dat een erfdienstbaarheid niet altijd het juiste middel is om dit te regelen, blijkt maar weer uit deze uitspraak.

 • Tijdschriften
 • Tijdschriften
 • Tijdschriften