Wat is een mediator?

Wat is een mediator?

Een mediator is de onafhankelijke bemiddelaar die betrokken partijen als neutrale tussenpersoon kan bijstaan in een mediationtraject. Deze persoon zal een waardevolle ondersteuning bieden bij het wegnemen van conflicten of een begeleidende rol vervullen bij het doorlopen van een echtscheidingsprocedure. Hierbij heeft deze persoon een volledig neutrale rol en zal geen oordeel vellen. Mediation is dan ook een unieke juridische begeleidingsvorm doordat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator. 

Wat is Mediation? 

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is de rol van een mediator totaal verschillend van andere juridische dienstverleners. Dit wordt het beste duidelijk door te omschrijven wat mediation precies is en op basis van welke achterliggende gedachte de procedure wordt vormgegeven. Mediation wordt gezien als een vorm van conflicthantering of het doorlopen van een echtscheidingsprocedure waarbij de betrokken partijen in goed overleg op zoek gaan naar oplossingen (en deze uiteindelijk ook formuleren in een vaststellingsovereenkomst) die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen. Een mediator biedt de nodige begeleiding in dit traject en helpt de betrokkenen bij het realiseren van hun doelstellingen. 

De rol van een mediator

Mediation is toepasbaar in zeer veel verschillende situaties. Het is een keuze die gemaakt kan worden in situaties als arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid. Mediation heeft een zeer toekomstgericht karakter en richt zich voornamelijk op het vinden van oplossingen zonder hierbij inhoudelijk op het conflict in te gaan. Hiermee is mediation sterk onderscheidend ten opzichte van andere vormen van juridische dienstverlening. De rol van een  mediator is dan ook gericht in het begeleiden van de betrokkenen bij het vinden van oplossingen. Een mediator zal hierbij geen oordeel vormen aangezien de betrokkenen gezamenlijk van de diensten van een mediator gebruik maken. Er is bij mediation dan ook geen sprake van vertegenwoordiging of afvaardiging. 

De belangrijkste taak van een mediator is het bieden van begeleiding in het traject. Een mediator zal hierbij het proces bewaken, bemiddelen tussen de partijen en klaarstaan als ervaringsdeskundige als de betrokkenen vragen of onduidelijkheden hebben gedurende het traject. In geval van echtscheidingen zal een mediator de juridische kant van het traject verzorgen. Dit is bij andere situaties niet van toepassing omdat de voornaamste doelstelling van mediation is om een conflict te voorkomen zonder dat hiervoor gebruik moet worden gemaakt van de tussenkomst van een rechter. 

Hoe goede mediators zich kunnen onderscheiden

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is het begeleiden in een mediationtraject niet voorbehouden aan  advocaten of juristen. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen, zonder dat deze mensen een juridische achtergrond hebben. Het is hierbij wel van belang dat deze mensen een goede vooropleiding hebben gevolgd die erkend is door de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. 

Na het succesvol afronden van de MfN basisopleiding voor mediators kan er gekozen worden voor een lesprogramma dat mogelijkheden biedt voor specialisatie in niches als een zakelijk-, arbeids-, strafzaken-, gezondheidszorg-, overheid-, of familie mediator. Tevens zijn er opleidingen die gericht zijn op conflicthantering voor HR medewerkers of een geaccrediteerde opleiding voor interne- en externe vertrouwenspersonen. Het volgen van deze gerichte opleidingen zijn uitstekende manieren hoe goede mediators zich kunnen onderscheiden.

De meest eenvoudige manier om een geschikte mediator te vinden

Door het gecompliceerde karakter van de juridische sector ervaren veel rechtzoekenden het als zeer lastig om een geschikte mediator te vinden. De juridische sector is immers niet erg transparant en voor veel mensen lastig te doorgronden. Hierdoor hebben veel buitenstaanders moeite om een beeld te vormen van de werkwijze en de specialisatie van een mediator en kost het vergelijken van het aanbod veel tijd en moeite. 

Judex.nl heeft een netwerk van mediators opgebouwd om rechtzoekenden te helpen bij het maken van een overwogen en veilige keuze. Deze mediators voldoen aan de strenge eisen die wij stellen met betrekking op de nationale MfN- of internationale ADR erkenning, de werkwijze en prijsstelling. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen.