Arbeidsmediation, persoonlijke bemiddeling op de werkvloer

Arbeidsmediation, persoonlijke bemiddeling op de werkvloer

Met behulp van arbeidsmediation kunnen conflicten die ontstaan zijn op de werkvloer op een eenvoudige manier worden opgelost. In veel gevallen betreft dit een conflict tussen een werkgever en een werknemer. Het is een uitstekende oplossing om conflicten weg te nemen zonder dat hiervoor een gerechtelijke uitspraak voor nodig is. Arbeidsmediation brengt betrokkenen immers in gesprek met elkaar. Het traject kan dan ook gezien worden als persoonlijke bemiddeling op de werkvloer.  

De neutrale rol van arbeidsmediators

Hoewel mediation onder de juridische dienstverlening valt, is het aanbieden van begeleiding bij dit traject niet voorbehouden aan advocaten of juristen. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Deze vorm van mediation wordt in veel gevallen ook wel arbeidsmediation genoemd. 

Bij arbeidsmediation worden de betrokken partijen bij elkaar gebracht en in de gelegenheid gesteld om samen de ontstane situatie te bespreken. Daarnaast biedt een mediator begeleiding bij het vinden van de oplossingen die ertoe zullen leiden om een conflict weg te nemen. Doordat de betrokkenen gezamenlijk van de diensten van de arbeidsmediator gebruik maken, zal deze persoon geen oordelen vellena. Arbeidsmediation is een vorm van bemiddeling waarbij arbeidsmediators de rol van onafhankelijke (neutrale) gespreksleider, procesbewaker en bemiddelaar zullen vervullen. Uiteraard zullen arbeidsmediators wel bijsturen als de strijdende partijen zelf dreigen vast te lopen in het proces en kunnen de betrokkenen ook altijd bij deze persoon terecht met vragen of onduidelijkheden gedurende het traject. Een mediator biedt in geval van arbeidsmediation precies die ondersteuning die de betrokkenen nodig hebben om een conflict op een relatief eenvoudige wijze weg te nemen.

Voornaamste doelstelling van arbeidsmediation

De voornaamste doelstelling van arbeidsmediation is het wegnemen van een geschil zonder dat hiervoor de gang naar de rechter moet worden gemaakt. In veel gevallen sluit dit aan op het advies van de rechter om juist een mediationtraject te doorlopen in het geval van arbeidsconflicten. Er zijn veelvuldige situaties te benoemen waarbij het helemaal niet nodig is om gebruik te maken van een oordeel van de rechter. Hiermee worden niet alleen veel kosten bespaard maar is dit ook een praktische keuze. 

In arbeidssituaties is het helemaal niet praktisch om een rechter uitsluitsel te laten geven met het oog op de toekomst. Een beoordeling heeft in veel gevallen aanmerkelijk meer effect op de onderlinge relaties dan een oplossing die geformuleerd wordt na het doorlopen van een mediationtraject. In dit laatste geval is er immers sprake van een overeenkomst. Mediation wordt dan ook gezien als een toekomstgerichte oplossing. Gedurende het traject wordt er uitsluitend gericht op het vinden van deze oplossingen en is er niet of nauwelijks een focus op de inhoudelijke kant van de situatie.

Voordelen van de keuze voor arbeidsmediation

Het belangrijkste voordeel om te kiezen voor arbeidsmediation ligt op financieel gebied. Dit voordeel heeft niet alleen betrekking op de kostenbesparing door het voorkomen van de rechtsgang maar ook op de urenbesparing die gedaan wordt door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator. Hiermee wordt uiteraard flink beperkt op de inzet van juridische uren.

Een ander groot voordeel is dat mediation een traject is waarbij er korte- en duidelijke lijnen worden gehanteerd. Er is sprake van direct contact tussen de partijen waarbij slechts weinig personen bij betrokken zijn. Het contact loopt immers niet tussen afzonderlijke advocaten. Daarnaast kunnen de betrokken partijen zelf de volledige invloed uitoefenen op het tempo van het doorlopen van het traject. Dit biedt mogelijkheden om een conflict binnen een kort tijdsbestek weg te nemen, waarbij er zelfs gebruik kan worden gemaakt van ondersteuning op afstand als er gebruik wordt gemaakt van de online communicatiemogelijkheden.

Diverse vormen van arbeidsmediation

Naast de veelzijdige keuzemogelijkheden met betrekking tot de inhoudelijke procedure van het doorlopen van het traject (de keuze tussen fysieke- en online begeleiding of een combinatie hiervan) en de intensiteit van de begeleiding van de mediator, zijn er twee belangrijke vormen van arbeidsmediation te onderscheiden. De meest gekozen vorm is een traject waarbij de partijen in de toekomst nog veelvuldig met elkaar te maken blijven hebben. Hierbij is het van belang dat er oplossingen gevonden worden waarmee beide partijen ook met het oog op de toekomst achter staan.

Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is kan exit-mediation een oplossing zijn. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dit geval is het traject erop gericht om voor beide partijen acceptabele oplossingen te vinden om een tijdrovende en vooral kostbare ontslagprocedure bij de kantonrechter te voorkomen.

De werkwijze bij de bovenstaande trajecten komt overeen. Na een intakegesprek zal een oriëntatie- en een onderhandelingsfase plaatsvinden. Hieruit ontstaat uiteindelijk de overeenstemming tussen de partijen. De oplossingen en afspraken die hieruit voortkomen worden vervolgens in de afsluitingsfase schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation binnen grotere bedrijven, instellingen of overheden

De keuze voor een geschikte arbeidsmediator is van groot belang voor een soepele voortgang van een mediationtraject. Veel grotere bedrijven, instellingen of overheden hebben vaste mediators in dienst om ondersteuning te bieden bij ontstane conflicten. Hoewel dit wellicht de indruk wekt dat er een grote kans is op belangenverstrengeling, kan dit bij arbeidsmediation niet het geval zijn, gezien de neutrale rol van de arbeidsmediator.

De keuze voor een geschikte arbeidsmediator voor persoonlijke bemiddeling op de werkvloer

Een goede arbeidsmediator is herkenbaar aan een MfN- of ADR certificaat. Dit is een kwaliteitserkenning dat verstrekt wordt door de Mediatorsfederatie Nederland. Dit is een onderdeel van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Deze stichting houdt zich bezig met het onderhouden van het MfN register waar gekwalificeerde mediators in worden opgenomen. Deze mediators moeten voldoen aan de strikte kwaliteitseisen van deze stichting waar het succesvol afronden van een MfN erkende basisopleiding voor (arbeids) mediators de voornaamste is. Na deze opleiding hebben arbeidsmediators de mogelijkheden om zich te specialiseren. Er worden opleidingen aangeboden die gericht zijn op conflicthantering voor HR medewerkers of een geaccrediteerde opleiding voor interne- en externe vertrouwenspersonen.

Hoewel er veel arbeidsmediators zijn die hun diensten aanbieden, is de keuze voor een geschikte arbeidsmediator niet eenvoudig. Dit komt omdat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft. Hierdoor ervaren veel rechtzoekenden het als groot struikelblok om de werkwijze en de prijsstelling van een specifieke arbeidsmediator goed in kaart te kunnen brengen.

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met de informatievoorziening en het bieden van nuttige inzichten aan rechtzoekenden die op zoek zijn naar een geschikte mediator. Om deze personen op een eenvoudige manier in contact te laten komen met de geschikte juridische aanbieders, heeft Judex een netwerk opgebouwd van erkende mediators die voldoen aan onze strenge voorwaarden die betrekking hebben op de MfN (of internationale ADR) erkenning, werkwijze en prijsstelling. Door deze transparantie, gemak en kwaliteit te bieden, kunnen we rechtzoekenden helpen bij het maken van een veilige- en overwogen keuze voor geschikte juridische dienstverlening. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen als u op zoek bent naar persoonlijke bemiddeling op de werkvloer.