Mediation bij een arbeidsconflict

Mediation bij een arbeidsconflict

Waar gewerkt wordt, vallen niet alleen spaanders maar kunnen ook conflicten ontstaan. Het is uiteraard van groot belang dat dit soort conflicten snel worden weggenomen, om een arbeidsrelatie weer in ere te kunnen herstellen en om te voorkomen dat een geschil onnodig zal escaleren.  In veel gevallen is mediation hiervoor een geschikte oplossing. Mediation bij een arbeidsconflict is een toekomstgericht traject wat de betrokkenen gezamenlijk doorlopen om uiteindelijk zelf de oplossingen te formuleren.

Mediation toepassen bij arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor in het bedrijfsleven. In veel gevallen ligt miscommunicatie tussen de partijen hieraan ten grondslag. Het zijn conflicten die bij de meest succesvolle bedrijven kunnen voorkomen tussen medewerkers onderling of tussen werkgevers en werknemers. In veel gevallen kunnen dit soort conflicten op een relatief eenvoudige wijze in de kiem worden gesmoord. Het toepassen van mediation is één van de stappen die veel worden gezet bij arbeidsconflicten. Veel grotere bedrijven, instellingen of overheden hebben zelfs vaste mediators in dienst om ondersteuning te bieden bij ontstane conflicten.

Doelstelling van mediation op de werkvloer

De voornaamste doelstelling van mediation op de werkvloer is het wegnemen van een conflict nog voordat dit een blijvende schade zal veroorzaken in de onderlinge verhoudingen. Dit is van groot belang aangezien dit de onderlinge werkrelaties in gevaar kan brengen. Een mediator brengt de betrokken partijen bij elkaar om ze in de gelegenheid te brengen om de ontstane situatie te bespreken en uiteindelijk zelf de oplossingen te formuleren die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen. De mediator zal in dit traject een begeleidende rol hebben en bemiddelen tussen de strijdende partijen. In veel gevallen is dit precies de ondersteuning die betrokkenen nodig hebben voor het oplossen van een conflict. 

Mediation is een persoonlijke ondersteuningsvorm waarbij er met directe en korte lijnen wordt gewerkt. Dit biedt de betrokkenen alle gelegenheid om binnen een relatief kort tijdsbestek een conflict weg te nemen. Daarbij heeft mediation een zeer toekomstgericht karakter. Gedurende het traject wordt er niet of nauwelijks inhoudelijk op het conflict ingegaan maar juist voornamelijk op het vinden van oplossingen. Dit maakt dit traject uitstekend toepasbaar bij verstoringen in de arbeidsverhoudingen omdat de partijen in veel gevallen in de toekomst nog veelvuldig met elkaar te maken zullen blijven.

Verschillende vormen van arbeidsmediation

Er zijn twee verschillende vormen van arbeidsmediation te benoemen. Naast herstel mediation kan er een exit mediation traject worden doorlopen. Deze laatste keuze kan gemaakt als de onderlinge verhoudingen dusdanig verstoord zijn, dat een toekomstige samenwerking onbespreekbaar is. Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiermee kan een gang naar de kantonrechter worden voorkomen als er een consensus wordt gevonden waar beide partijen achter staan.

Het verloop van arbeidsmediation trajecten

Het verloop van arbeidsmediation trajecten komt in grote lijnen overeen met de meeste andere mediation vormen. Na de intakefase (waarin er kennisgemaakt wordt met de mediator) en de inventarisatiefase (waarin de ontstane situatie in kaart wordt gebracht en dan met name de gevolgen), gaan de betrokken partijen in overleg om eventuele oplossingen te bespreken. Dit wordt de onderhandelingsfase genoemd. 

De mediator zal ervoor zorgdragen dat de partijen naar elkaar luisteren en openstaan voor elkaars oplossingen. Daarnaast worden de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen in kaart gebracht en hieruit het beste alternatief gekozen. Dit alternatief wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hier kan eventueel een boetebeding worden opgenomen voor het niet nakomen van de afspraken maar dit is in veel gevallen niet noodzakelijk. Het traject kan in één of meerdere bijeenkomsten worden doorlopen. Voor het gemiddelde arbeidsmediation traject zijn 2 tot 5 bijeenkomsten nodig.

Gespecialiseerde mediator voor arbeidsconflicten

Voor een soepele voortgang van een arbeidsmediation traject, is het van belang om gebruik te maken van een mediator die gespecialiseerd is op dit gebied. Deze taak is niet voorbehouden aan advocaten, juristen of andere personen met een juridische achtergrond. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Het is wel van belang dat zij MfN- of ADR gecertificeerd zijn. Dit is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor mediators. Deze erkenningen bewijzen immers dat de mediators een gedegen vooropleiding hebben afgerond die erkend is door de Mediatorsfederatie Nederland. Het ADR Register is onderdeel van de Global Network Group dus een internationale erkenning. Daarnaast kunnen de mediators zich verder specialiseren door opleidingen te volgen die gericht zijn op conflicthantering voor HR medewerkers of te kiezen voor een geaccrediteerde opleiding voor interne- en externe vertrouwenspersonen. 

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met de informatievoorziening en het bieden van nuttige inzichten aan onder andere de mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en op zoek zijn naar een geschikte mediator. Om deze personen op een eenvoudige manier in contact te laten komen met de geschikte juridische aanbieders, heeft Judex een netwerk opgebouwd van erkende mediators die voldoen aan onze strenge voorwaarden die betrekking hebben op werkwijze en prijsstelling. Door deze transparantie, gemak en kwaliteit te bieden, kunnen we rechtzoekenden helpen bij het maken van een veilige- en overwogen keuze voor geschikte juridische dienstverlening. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen als u op zoek bent naar mediation bij een arbeidsconflict.