Wat is business mediation?

Wat is business mediation?

Business mediation is een vorm van juridische conflicthantering die toegepast kan worden bij zakelijke geschillen. Dit kunnen conflicten zijn tussen werknemers onderling of een geschil tussen de werkgevers en één of meerdere werknemers. Een business mediator biedt maatwerk begeleiding om conflicterende partijen de gelegenheid te bieden om zelf de beste oplossingen te formuleren die ertoe zullen leiden dat een conflict wordt weggenomen.

Conflictbemiddeling in zakelijk verkeer

Bij veel zakelijke relaties zijn de individuele belangen groot. Hierdoor kunnen de emoties hoog oplopen bij een conflictsituatie. In veel gevallen zijn het “slechts” misverstanden en communicatiestoornissen die hieraan ten grondslag liggen. Dit kan er uiteraard toe leiden dat de verstoorde onderlinge verhoudingen het verloop een succesvolle samenwerking in de weg kunnen staan. Door effectieve conflictbemiddeling kunnen dit soort situaties in veel gevallen op een relatief eenvoudige wijze en binnen een kort tijdsbestek worden weggenomen, iets wat van groot belang kan zijn in het zakelijk verkeer.

De rol van een business mediator

Een business mediator brengt de betrokken partijen bij elkaar om deze partijen de gelegenheid te bieden om in een open overlegstructuur de situatie te bespreken en uiteindelijk naar oplossingen te zoeken om een ontstane situatie weg te nemen. In de meeste gevallen zorgen deze gesprekken er al voor dat emoties plaats maken voor rationeel denken. Dit proces wordt versterkt omdat er gedurende het traject vrijwel niet inhoudelijk op een situatie ingegaan wordt maar juist voornamelijk op het vinden van oplossingen. Dit maakt business mediation een zeer toekomstgerichte keuze.

De voornaamste doelstellingen van mediation op zakelijk niveau

De voornaamste doelstellingen van mediation op zakelijk niveau is om een geschil weg te nemen zonder dat hiervoor de hulp van een rechter moet worden ingeschakeld. Dit is in de meeste gevallen een zeer reële optie. Mediation is hiermee een kostenbesparende stap en dus niet alleen doordat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de ondersteuning van de mediator. Veel rechters adviseren zelfs om een mediationtraject te doorlopen om niet onnodig tot een uitspraak te hoeven komen. Een rechtsgang en de daarbij behorende vertegenwoordiging en het behartigen van de belangen door afzonderlijke advocaten, brengt de partijen tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Een bijkomend voordeel van een mediationtraject is dat het een zelfstandig karakter heeft, er weinig mensen bij deze vorm van conflicthantering betrokken zijn en het een overlegvorm is met korte en directe lijnen. Hierdoor kan een conflict binnen een relatief kort tijdsbestek worden weggenomen. 

Het traject dat gevolgd wordt bij zakelijke mediation

Gedurende het traject dat gevolgd wordt bij zakelijke mediation, worden grofweg 5 stappen gezet. Na het selecteren van een geschikte mediator, dit wordt de voorbereidingsfase genoemd, volgt de intakefase om de partijen met elkaar kennis te laten maken en de ontstane situatie te schetsen. 

De inventarisatiefase biedt de partijen de gelegenheid om hun visie op het conflict kenbaar te maken en de oplossingen die voor hen in aanmerking komen te benoemen. De onderhandelingsfase wordt benut om een consensus te formuleren. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst in de afsluitende fase.

Geschikte business mediator vinden

Het bieden van begeleiding in een business mediation traject is niet voorbehouden aan advocaten, juristen of andere mensen met een juridische achtergrond. Ook managers, leidinggevenden, adviseurs en bemiddelaars (die vaak met conflicten te maken hebben) kunnen de rol van mediator vervullen. Veel grotere bedrijven, instellingen of overheden hebben zelfs vaste mediators in dienst om ondersteuning te bieden bij ontstane conflicten. Het belang hierbij is dat deze mediators MfN- of ADR gecertificeerd zijn. Daarbij kunnen mediators zich specialiseren door opleidingen te volgen die speciaal gericht zijn op conflicthantering voor HR medewerkers of te kiezen voor een geaccrediteerde opleiding voor interne- en externe vertrouwenspersonen. 

Hoewel er sprake is van een groot aanbod van business mediators is het in de praktijk niet eenvoudig om een geschikte mediator te vinden. Dit komt omdat de juridische sector een erg gecompliceerde structuur heeft. Dit maakt het voor veel mensen lastig om de werkwijze en de prijsstelling van een business mediators goed in kaart te kunnen brengen of om een vergelijking te maken.

Judex.nl is gespecialiseerd op juridisch gebied en houdt zich bezig met de informatievoorziening en het bieden van nuttige inzichten aan rechtzoekenden die op zoek zijn naar een geschikte mediator. Daarnaast hebben we een netwerk opgebouwd van erkende mediators. Door deze transparantie, gemak en kwaliteit te bieden, kunnen we rechtzoekenden helpen bij het maken van een veilige- en overwogen keuze voor geschikte juridische dienstverlening. Judex zorgt ervoor dat uw recht en uw expert samenkomen als u gebruik wilt maken van business mediation om een zakelijk conflict op een eenvoudige manier weg te nemen.