Waarom het voor veel mensen niet eenvoudig is om een geschikte mediator uit Den Bosch te vinden

Waarom het voor veel mensen niet eenvoudig is om een geschikte mediator uit Den Bosch te vinden

Mediation is een vorm van juridische dienstverlening waar steeds meer vraag naar is. Het is een ondersteuningsvorm die op een praktische manier een invulling geeft aan de wensen die veel rechtzoekenden hebben. Om aan de sterk toenemende vraag naar ondersteuning bij het doorlopen van een mediationtraject te voldoen, hebben veel advocaten, juristen en andere professionele aanbieders uit het bedrijfsleven ervoor gekozen om mediation aan hun dienstenpakket toe te voegen. Dit is een beweging die in iedere grotere plaats in Nederland zichtbaar is. Een plaats als Den Bosch vormt hier, als hoofdstad van de provincie Noord-Brabant, geen uitzondering op. Hoewel dit op het eerste gezicht een erg gunstige ontwikkeling voor de rechtzoekenden lijkt, kleven er ook een aantal nadelen aan. De juridische sector is voor veel buitenstaanders erg gecompliceerd en daardoor lastig te doorgronden. Dit maakt dat het voor veel mensen niet eenvoudig is om een geschikte mediator uit Den Bosch te vinden. Judex.nl is ingesprongen in de behoefte aan transparantie op juridisch gebied en heeft een handige vergelijkingstool ter beschikking gesteld om snel en eenvoudig een keuze te maken voor een passende mediator uit 's-Hertogenbosch.

Mediation als moderne vorm van conflicthantering

Mediation wordt gezien als moderne vorm van conflicthantering. Hoewel dit traject onder de juridische dienstverlening valt, is dit een traject dat op diverse vlakken sterk onderscheidend is ten opzichte van andere ondersteuningsvormen die aangeboden worden in de juridische sector. Het grootste verschil is dat de betrokkenen gezamenlijk gebruik maken van de diensten van een mediator. Er is bij mediation dan ook geen sprake van afvaardiging, vertegenwoordiging of veroordeling maar van begeleiding. Een mediator biedt de nodige ondersteuning die de betrokkenen nodig hebben om zelf de oplossingen en de afspraken te formuleren die ertoe zullen leiden dat een conflict of situatie wordt weggenomen.

Veelzijdige juridische ondersteuning

Mediation kan gezien worden als een veelzijdige juridische ondersteuning. De meeste mensen relateren mediation als een traject waarvoor gekozen kan worden bij huwelijksproblemen, dus voor het doorlopen van een echtscheidingstraject of juist om problemen binnen een huwelijk te herstellen. De term “mediation” is echter een veel breder begrip. Het is een traject dat in vergelijkbare vorm kan worden toegepast voor onder andere arbeidsbemiddeling of familie mediation.  

De structuur van een mediationtraject

Zoals aangegeven is de structuur van een mediationtraject bij iedere toepassing vergelijkbaar. Een mediator brengt betrokkenen bij elkaar om ze de gelegenheid te bieden om in een open overlegstructuur de situatie te bespreken en met elkaar af te stemmen hoe de ontstane omstandigheden kunnen worden opgelost. De juridische ondersteuner zal hierbij uiteraard een neutrale rol vervullen en als gespreksleider en bemiddelaar optreden. Een mediator zal de betrokkenen door het traject begeleiden waarin kort de inhoudelijke kant van de situatie bespreken wordt maar voornamelijk wordt gericht op het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Op deze manier worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld om een of meerdere overwogen keuzes te maken uit deze opties en tot een overeenstemming op dit gebied te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of een ouderschapsplan.

Waarom veel mensen graag de keuze maken voor mediation

Zoals uit de bovenstaande tekst op te maken is, zijn de bereidheid van de betrokkenen om samen over de ontstane situatie te praten en de ruimte om samen naar oplossingen te kunnen zoeken, essentiële voorwaarden om een mediation te kunnen toepassen. Veel mensen maken graag deze keuze aangezien mediation (door het gezamenlijk gebruik van de diensten van een mediator) in de meeste gevallen veruit de voordeligste vorm is van juridische ondersteuning. Daarnaast is de belangrijkste doelstelling van mediation om een conflict weg te nemen, zonder dat hiervoor de hulp van een rechter hoeft te worden ingeschakeld of te worden beperkt in geval van echtscheidingen. Ook hiermee worden veel kosten bespaard want in veel situaties blijkt een uitgebreide rechtszaak helemaal niet nodig te zijn.

Verschillende vormen van ondersteuning bij mediation die de mediators uit 's-Hertogenbosch kunnen aanbieden

Er zijn diverse keuzes te maken met betrekking tot de intensiteit en de vorm van ondersteuning die de mediators uit 's-Hertogenbosch kunnen aanbieden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden tussen een fysieke ondersteuning, aan de hand van een of meerdere afspraken op het kantoor van de mediator in 's-Hertogenbosch, of een volledig online begeleiding, waarbij er gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemogelijkheden. 

Veel mediators uit 's-Hertogenbosch bieden ook een combinatie van deze twee opties aan. Hierbij wordt er vaak gekozen voor een fysieke afspraak voor de onderlinge kennismaking en het uiteindelijke tekenen van de vaststellingsovereenkomst en het echtscheidingsconvenant. De tussentijdse afspraken vinden dan online plaats.

De eenvoudigste manier om een geschikte mediator uit Den Bosch vinden 

De combinatie tussen het veelzijdige karakter van mediation en de gecompliceerde structuur van de juridische sector maken het voor veel mensen erg lastig om een geschikte mediator uit Den Bosch vinden. De eenvoudigste manier om een overwogen keuze op dit gebied te maken, is door gebruik te maken van de service van Judex.nl. Wij hebben een vergelijker ontwikkeld die rechtzoekenden transparantie, gemak en kwaliteit biedt bij het selecteren van een geschikte mediator uit Den Bosch.

De mediators die wij u aanbevelen, zijn aangesloten in ons netwerk. Hiermee kunnen we u ook garanderen dat u ook een veilige keuze maakt want we stellen uiteraard strenge eisen hieraan. We hechten bijvoorbeeld zeer veel waarde aan een MfN- of ADR certificering. Daarnaast houden we uiteraard toezicht op de werkwijze en prijsstelling van onze mediators. Op deze manier dragen we er zorg voor dat uw recht en uw expert in Den Bosch op de juiste manier samenkomen.