Wanneer valt een onderneming onder een bedrijfstakregeling?

Wanneer valt een onderneming onder een bedrijfstakregeling?

Bedrijfstakregelingen (in casu in de Metaal en Techniek) zijn van toepassing als, naar overeengekomen arbeidsuren gemeten, bij een werkgever méér werknemers betrokken zijn bij de in de werkingssfeerbepalingen bedoelde werkzaamheden dan bij werkzaamheden die gerekend moeten worden tot een andere bedrijfstak. Hierbij geldt dat onder de woorden (werknemers die) 'betrokken zijn bij' (de in de deze regelingen omschreven werkzaamheden) dient te worden verstaan dat de desbetreffende werknemers zich bezighouden met die werkzaamheden, dan wel werkzaamheden verrichten die daaraan dienstbaar zijn.