Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid

De Centrale Raad van Beroep heeft een nieuw toetsingskader geformuleerd bij het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Deze benadering sluit aan op rechtspraak van de Hoge Raad en is in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen, maar de reden voor de werkloosheid bepalend is.
Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de objectief dringende reden en de subjectief dringende reden voor zover daarmee wordt gedoeld op de voortvarendheid waarmee de werkgever bij de beëindiging van het dienstverband heeft gehandeld.