Transitievergoeding berekenen bij variabel loon

Transitievergoeding berekenen bij variabel loon

Als het loon volledig of gedeeltelijk bestaat uit provisie, of als het loon sterk afhankelijk is van de uitkomst van het werk, dan telt bij het bepalen van een transitievergoeding de provisie mee die in de 12 maanden voor de ontslagdatum is uitbetaald in de berekening. Ook hier geldt voorverlenging voor iedere volle maand ziekte, verlof of staking. De Hoge Raad heeft aangegeven dat afwijking van deze wijze van berekening in beginsel niet is toegestaan, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.