Lidstaten moeten werkgevers verplichten om arbeidstijdregistratiesysteem op te zetten

Lidstaten moeten werkgevers verplichten om arbeidstijdregistratiesysteem op te zetten

Om de doeltreffendheid te waarborgen van de in de arbeidstijdenrichtlijn en het EU-Handvest opgenomen rechten, moeten de Lidstaten aan werkgevers de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.
Dat is nodig om het per dag en per week gewerkte aantal uren inclusief overwerk te registreren en om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen, oordeelt het Hof van Justitie.