Arrest over verjaring pensioenpremies: 20 jaar

Arrest over verjaring pensioenpremies: 20 jaar

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in dit arrest dat achterstallige pensioenpremies door een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (bpf) over een periode van twintig jaar bij een werkgever teruggevorderd kunnen worden. Daarmee komt het hof uitdrukkelijk terug op een eerder arrest uit 2017.