Fiscaal bodemrecht: verhaal op eigendom van derden

Fiscaal bodemrecht: verhaal op eigendom van derden

De ontvanger mag zich verhalen op roerende zaken die zich op de bodem van een belastingschuldige bevinden, ook al behoren die zaken toe aan derden (het bodemrecht). De ontvanger heeft in het pand van een belastingschuldige horecaondernemer bodembeslag gelegd op koelkasten van een leverancier (te weten Coca-Cola). Volgens de Leidraad Invordering 2008 dient de ontvanger bij de uitoefening van het bodemrecht de reële eigendom van derden in beginsel te ontzien, tenzij (onder meer) "tussen de derde en de belastingschuldige een overeenkomst is gesloten waarin een afnameverplichting of afnamebeding ten behoeve van de derde is opgenomen".
De HR verduidelijkt dat aan laatstgenoemde uitzondering kennelijk een profijtgedachte ten grondslag ligt, zodat de omstandigheid dat het afnamebeding in het concrete geval geen of slechts een gering profijt voor de derde-eigenaar oplevert, mee kan brengen dat de ontvanger de eigendom dient te ontzien.