Ontbreken van toestemming voor bouw speelt geen rol bij aanvraag omgevingsvergunning

Ontbreken van toestemming voor bouw speelt geen rol bij aanvraag omgevingsvergunning

Het toetsingskader in de Wabo ex artikel 2.10 bevat publiekrechtelijke eisen waaraan de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst. De vraag of de eigenaar van de locatie waarop de vergunning betrekking heeft toestemming geeft voor de realisatie, speelt daarbij in beginsel geen rol.