Wet Bopz: second opinion, tweemaal begrensd

Wet Bopz: second opinion, tweemaal begrensd

Vanwege het ingrijpende karakter van een beslissing tot verlening van een rechterlijke machtiging, kan volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad een verzoek tot het verrichten van nader onderzoek slechts gemotiveerd worden afgewezen. De aan die motivering te stellen eisen hangen af van de omstandigheden van het geval.
In ieder van deze twee zaken wordt een verzoek om nader onderzoek gedaan, en in beide gevallen wordt dat verzoek door de rechtbank zonder motivering niet gehonoreerd. Beide uitspraken blijven in cassatie in stand.