De houdbaarheidsdatum van gemeentelijke toezeggingen

De houdbaarheidsdatum van gemeentelijke toezeggingen

Uit de onderhavige zaak volgt dat mededelingen van een gemeente met betrekking tot de ruimtelijke ordening—net als de ruimtelijke plannen waarop die mededelingen zijn gebaseerd—beperkt geldig zijn. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een ruimtelijk plan kunnen inwoners geen beroep meer doen op gedane mededelingen op basis van dat plan. Het is de vraag of dit oordeel anders wordt als kort na de mededeling (bijvoorbeeld binnen een jaar én voor het eindigen van de lopende planperiode) een bestemmingsplanwijziging in gang zou zijn gezet.