Impliciete vrijstelling: opnemen in bestemmingsplan

Impliciete vrijstelling: opnemen in bestemmingsplan

Als uit een bouwaanvraag kan worden afgeleid dat een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan zal worden gebruikt en het bevoegde bestuursorgaan, zich bewust van het voorgenomen gebruik, de vergunning in weerwil van de planvoorschriften verleent, is sprake van een impliciete vrijstelling. Als het bevoegde bestuursorgaan een impliciete vrijstelling heeft verleend van het vorige bestemmingsplan, dan is sprake van bestaand legaal gebruik. Bestaand legaal gebruik dient in beginsel—gelet op de rechtszekerheid—als zodanig te worden erkend in een nieuw bestemmingsplan.