Ongeschreven eisen aan besluitvorming in vereniging

Ongeschreven eisen aan besluitvorming in vereniging

De rechtbank legt in deze zaak uit welke (ongeschreven) eisen uit artikel 2:8 BW volgen, voor de manier waarop een verenigingsbestuur besluiten neemt:
- het besluit moet voldoende zorgvuldig worden voorbereid;
- het bestuur moet de relevante feiten op een rij hebben, evenals de af te wegen belangen, en
- het beginsel van hoor- en wederhoor speelt een rol: afhankelijk van de aard van het te nemen besluit en de in de statuten opgenomen procedures moeten belanghebbenden de gelegenheid krijgen tot inspraak.