De afspraak vorderingen niet te verpanden of over te dragen

De afspraak vorderingen niet te verpanden of over te dragen

In dit vonnis stond de volgende clausule in algemene voorwaarden centraal: "Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst met de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen [] aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen." Heeft dit beding goederenrechtelijke of uitsluitend verbintenisrechtelijke werking?