Verzuim, zuivering, schadevergoeding en ontbinding

Verzuim, zuivering, schadevergoeding en ontbinding

Een aanbod tot zuivering dat niet de betaling van de door de schuldenaar te vergoeden schade en kosten omvat, voldoet niet aan de eisen van artikel 6:86 BW. Door weigering van een zodanig aanbod ontstaan geen schuldeisersverzuim. Uit aanvaarding ervan door de schuldeiser volgt nog geen prijsgave van zijn aanspraak op vergoeding. In dit soort gevallen kan onduidelijkheid of onenigheid bestaan over de omvang van die vergoeding. De schuldenaar dient dan buiten twijfel te stellen dat hij het verschuldigde volledig zal voldoen.
Als de schuldeiser een aanbod weigert dat wel voldoet aan artikel 6:86 BW, eindigt het verzuim van de schuldenaar en ontstaat schuldeisersverzuim. Dit geeft de schuldenaar in beginsel geen bevoegdheid tot ontbinding, omdat daartoe een tekortkoming van de kant van de schuldeiser is vereist (artikel 6:265 BW).