Bewijsrecht: stellige ontkenning van handtekening

Bewijsrecht: stellige ontkenning van handtekening

Indien de persoon aan wie een stuk als onderhandse akte wordt tegengeworpen, stellig ontkent dat de onder het stuk aanwezige handtekening van hem afkomstig is, komt aan het stuk geen enkele bewijskracht toe, zolang niet bewezen is van wie de handtekening afkomstig is. De bewijslast van de echtheid van de handtekening rust op degene die zich op het stuk beroept. Voor toepasselijkheid van artikel 159 lid 2 Rv worden, naast een 'stellige ontkenning' geen verdere eisen gesteld: de ontkenner behoeft geen onderbouwing van zijn ontkenning te geven.