Belangrijke beperking op verplichting tot inschrijving van rechtsmiddelen in het rechtsmiddelenregister

Belangrijke beperking op verplichting tot inschrijving van rechtsmiddelen in het rechtsmiddelenregister

De Hoge Raad beperkt in dit arrest de toepasselijkheid van artikel 3:301 lid 2 BW aanzienlijk. Als de betrouwbaarheid van de openbare registers niet in het geding is, is het artikellid niet van toepassing.
Het arrest is zeer relevant voor de praktijk, omdat artikel 3:301 lid 2 BW regelmatig over het hoofd gezien wordt door procespartijen. Het hoger beroep (of verzet) wordt dan niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister met als verstrekkende gevolg dat dit hoger beroep op procestechnische gronden faalt en het gerechtshof niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak. Het is een goede ontwikkeling dat dit zware rechtsgevolg voortaan alleen intreedt als de rechtszekerheid daadwerkelijk in gevaar is.