Gelijke behandeling van subsidieaanvragers

Gelijke behandeling van subsidieaanvragers

Het College van beroep voor het bedrijfsleven heeft een interessante uitspraak gedaan waaruit volgt dat als een subsidieplafond is vastgesteld een gelijke behandeling van de aanvragers het uitgangspunt bij de beoordeling door het bestuursorgaan moet zijn.
In de bijbehorende noot wordt uitgebreider ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een 'incomplete aanvraag' met 'ontbrekende informatie' waarvoor artikel 4:5 Awb moet worden toegepast, of van '(ontbrekende) inhoudelijke informatie' waar het bestuursorgaan geen navraag kan en mag doen.