Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Dit wetsvoorstel heeft als doel om een regeling voor de behandeling van geschillen tussen de landen en het Koninkrijk in te voeren. Het voorstel regelt een procedure als een gevolmachtigde minister tijdens het voortgezet overleg in de Rijksministerraad ernstige bezwaren aanvoert tegen een voorgenomen voorziening. Deze procedure houdt in dat over het geschil een oordeel van de Raad van State moet worden gevraagd. Een dergelijk oordeel is niet bindend.