ECLIECLI:EU:C:2010:610
Datum14-10-2010
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 oktober 2010. # J. A. van Delft en anderen tegen College voor zorgverzekeringen. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Centrale Raad van Beroep - Nederland. # Sociale zekerheid - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Titel III, hoofdstuk 1 - Artikelen 28, 28 bis en 33 - Verordening (EEG) nr. 574/72 - Artikel 29 - Vrij verkeer van personen - Artikelen 21 VWEU en 45 VWEU - Prestaties krachtens ziektekostenverzekering - Rechthebbenden op ouderdomspensioen of rente wegens arbeidsongeschiktheid - Woonplaats in andere lidstaat dan staat die pensioen of rente verschuldigd is - Verstrekkingen in woonstaat ten laste van uitkerende staat - Ontbreken van inschrijving in woonstaat - Verplichting tot betaling van bijdragen in uitkerende staat - Wijziging van nationale wetgeving van uitkerende staat - Voortzetting van ziektekostenverzekering - Verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. # Zaak C-345/09.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 15-07-2010, C-345/09 (met noot)
J.C.L.M. Fijen
NTFR 2010/1800
Verdragsbijdrage art. 69 Zvw niet in strijd met Verordening 1408/71 of EU-recht.
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 15-07-2010, C-345/09
V-N 2010/35.13
Conclusie A-G HvJ over verplichte zorgbijdrage pensionado's.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 14-10-2010, C-345/09 (met noot)
J.C.L.M. Fijen
NTFR 2010/2443
Verdragsbijdrage art. 69 Zvw van Nederlandse gepensioneerden is toegestaan.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 14-10-2010, C-345/09
USZ 2010/362
Bijdrageplicht Zorgverzekeringswet voor gerechtigde op Nederlandse uitkering, wonend in een andere lidstaat. Vrij verkeer van personen. Verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 14-10-2010, C-345/09
RvdW 2010, 1441
Verzoek om een prejudiciŽle beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) bij beslissing van 26 augustus 2009.
Prestaties krachtens ziektekostenverzekering. Woonplaats in andere lidstaat dan staat die pensioen of rente verschuldigd is
- Verstrekkingen in woonstaat ten laste van uitkerende staat
- Ontbreken van inschrijving in woonstaat. Verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet ingezetenen.

(J.A. van Delft e.a. / College voor zorgverzekeringen (Nederland))
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 14-10-2010, C-345/09
RZA 2010, 155
Verdragsbepalingen staat in beginsel niet in de weg dat aan inhouding bijdrage Zvw op de pensioenuitkering van in het buitenland wonende pensioengerechtigden.
TijdschriftartikelHof van Justitie EG, 14-10-2010, C-345/09 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2011/28
Prestaties krachtens ziektekostenverzekering. Woonplaats in andere lidstaat dan staat die pensioen of rente verschuldigd is. Verstrekkingen in woonstaat ten laste van uitkerende staat. Ontbreken van inschrijving in woonstaat. Verschil in behandeling tussen ingezetenen en niet ingezetenen.

(J.A. van Delft e.a. / College voor zorgverzekeringen (Nederland))
TijdschriftartikelHof van Justitie van de Europese Unie, 14-10-2010, C-345/09
RSV 2013/183
Prestaties krachtens ziektekostenverzekering; rechthebbenden op ouderdomspensioen of rente wegens arbeidsongeschiktheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4101 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2454
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:381
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4331
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1365
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:8440
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4712
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4938
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1017
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:778
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:628
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:86
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:85