ECLIECLI:EU:C:2016:283
Datum21-04-2016
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 21 april 2016.#Ernst Georg Radlinger en Helena Radlingerova tegen Finway a.s.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 93/13/EEG - Artikel 7 - Nationale regels inzake de insolventieprocedure - Schulden die voortvloeien uit een consumentenkredietovereenkomst - Doeltreffende voorziening in rechte - Punt 1, onder e), van de bijlage - Onevenredig hoge schadevergoeding - Richtlijn 2008/48/EG - Artikel 3, onder l) - Totaal kredietbedrag - Punt I van bijlage I - Bedrag van de kredietopneming - Berekening van het jaarlijkse kostenpercentage - Artikel 10, lid 2 - Informatieplicht - Ambtshalve onderzoek - Sanctie.#Zaak C-377/14.
TijdschriftartikelHvJ EU 21-04-2016, C-377/14, ECLI:EU:C:2016:283
RvdW 2016/806
Nationale regels inzake de insolventieprocedure. Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Kredietovereenkomsten voor consumenten. Nationale procesregeling die in een insolventieprocedure de rechter niet toestaat ambtshalve te onderzoeken of contractuele bedingen waaruit in die procedure aangemelde vorderingen voortvloeien, oneerlijk zijn en die voorts die rechter alleen toestaat niet door een zekerheid gedekte vorderingen te onderzoeken, en alleen wegens een beperkt aantal grieven inzake de verjaring of het tenietgaan van die vorderingen. Ambtshalve toetsing.
TijdschriftartikelHvJ EU 21-4-2016, C-377/14 (met noot)
T.M.C. Arons
JOR 2016/238
PrejudiciŽle beslissing, Consumentenbescherming, Oneerlijke bedingen, Vorderingen aangemeld in insolventieprocedure moeten door betreffende rechter ambtshalve worden getoetst aan consumentenbeschermingsregels, Bij vorderingen uit kredietovereenkomst dient rechter ambtshalve nakoming informatieplicht door kredietgever te onderzoeken, Totale kredietbedrag, Evenredigheidstoets cumulatieve werking van bedingen bij niet-nakoming door consument
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2275 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:788 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:346
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:572
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1233
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:73
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:7062
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8550
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7690
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:5650
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1496
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1090