College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-11-2016 / 15/219


ECLIECLI:NL:CBB:2016:323
Datum15-11-2016
InhoudsindicatieAanwijzing tot beŽindiging van overtreding Pensioenwet. Naar het oordeel van het College heeft DNB de aanwijzing terecht opgelegd. Appellante kocht in het kader van dividendarbitrage grote volumes aandelen. Dit deed zij met andere middelen dan de ingelegde premies en het daarop behaalde rendement, en op een schaal die de omvang van de ingelegde pensioenpremies vele malen, soms tot wel 800 keer, overschreed. Het merendeel van het rendement ging naar derden. Gelet op deze omstandigheden is sprkae van schending van artikel 116 van de Pw. Ook artikel 135 van de Pw is door appellante geschonden, omdat de beleggingen niet uitsluitend in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden waren, en gepaard gingen met grote (fiscale) risico's. Daarnaast heeft appellante de regels omtrent het gebruik van derivaten overtreden. DNB heeft geen nadere aanwijzing gegeven aan appellante, en heeft de beginselen van behoorlijk bestuur niet geschonden.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-11-2016
NJB 2016/2138
Pensioenwet. Pensioenfonds gedroeg zich als ondernemer. Op naam van pensioenfonds uitgevoerde beleggingsactiviteiten bestaande uit dividendarbitrage kunnen niet beschouwd worden als activiteiten in verband met pensioen en werkzaamheden die daarmee verband houden. ĎPrudent-personí regel is geschonden nu het merendeel van de behaalde rendementen ten goede kwam aan anderen dan de pensioendeelnemers en de waarden dus niet uitsluitend werden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-11-2016 (met noot)
E.J. van Praag
JOR 2017/39
Aanwijzing tot beŽindiging overtreding Pensioenwet, Arbitrageactiviteiten, Verboden nevenactiviteiten en strijd met prudent person-beginsel, Gebruik van derivaten als financieringsinstrument, Bevestiging van aangevallen uitspraak, Verband met Hof Amsterdam 21
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-11-2016
RF 2017/36
Pensioenfonds. Nevenactiviteiten. Is extern gefinancierde dividendarbitrage door een pensioenfonds een verboden nevenactiviteit? (Appellanten/DNB)
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-11-2016
JONDR 2017/374
Pensioenwet, nevenactiviteiten. Aanwijzing tot beŽindiging overtreding art. 116 Pensioenwet op goede grond gegeven.
TijdschriftartikelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-11-2016 (met noot)
W.P.M. Thijssen
PJ 2017/3
Dividendarbitrage door pensioenfonds verboden nevenactiviteit en strijdig met de Ďprudent personí regel
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BK9028 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:5669 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ7371 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV5176 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:105 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3200 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:249 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3474 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6681 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1326
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8140
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8139
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:8138