Centrale Raad van Beroep, 29-07-2010 / 09-1376 AW en 09-1377 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BN3493
Datum29-07-2010
InhoudsindicatieOngeval wordt niet aangemerkt als een dienstongeval. Afwijzing verzoek aan korpsbeheerder om aansprakelijkheid te erkennen voor de door appellante als gevolg van het ongeval geleden schade. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat het ongeval niet in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de werkzaamheden van appellante. Niet kan worden gezegd dat het risico op het oplopen van lichamelijk letsel door het omvallen van een bureaustoel inherent is aan het verrichten van (kantoor)werkzaamheden zoals hier aan de orde. Verder is de Raad met de rechtbank van oordeel dat het ongeval evenmin in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de korpsbeheerder zijn stelling dat hij zijn zorgplicht is nagekomen voldoende heeft onderbouwd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 29-07-2010, 09/1376 AW + 09/1377 AW
Een val met een bureaustoel leidt niet tot schadevergoedingsplicht van de werkgever aan de medewerker. In de ogen van de Centrale Raad van Beroep (Raad) was er geen sprake van een verhoogd risico voor het ongeval door de werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden. Ook heeft de werkgever volgens de Raad zijn zorgplicht nageleefd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 29-07-2010, 09/1376 AW + 09/1377 AW
TAR 2010, 159
Val door omvallen van bureaustoel tijdens diensttijd geen dienstongeval; geen schending van de zorgplicht, dus geen schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 29-07-2010, 09/1376 AW + 09/1377 AW (met noot)
S.F.H. Jellinghaus
Val door omvallen bureaustoel geen dienstongeval
Een ambtenaar is werkzaam op een flexplek en valt van haar stoel als deze naar achteren wordt geschoven. Zij stelt dat hier sprake is van een dienstongeval. Deze opvatting wordt door de Centrale Raad van Beroep niet gedeeld. De verrichtte werkzaamheden waren niet van zodanige aard dat dit een dienstongeval rechtvaardigt. Daarbij wordt erop gewezen dat het meubilair aan de normen voldeed.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ4986 ★★★