Centrale Raad van Beroep, 13-05-2011 / 10-2968 WW-V


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BQ4763
Datum13-05-2011
InhoudsindicatieOngegrondverklaring van het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens het niet tijdig betalen van griffierecht. De bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de EU kunnen in dit geval geen toepassing vinden. Het heffen van griffierecht vormt in de omstandigheden van het geval geen wezenlijke inbreuk op het in artikel 6 van het EVRM neergelegde recht op toegang tot de rechter. De stelling van opposant dat het griffierecht niet onevenredig hoog mag zijn in verhouding tot de hoogte van de boete, vindt in een stelsel als het onderhavige, waarin het griffierecht is gefixeerd op een vast (betrekkelijk laag) bedrag, geen steun in de rechtspraak van het EHRM. Het aanhouden van het hoger beroep inzake de boete totdat is beslist op het hoger beroep inzake de terugvordering, zou het instellen van een voorwaardelijk hoger beroep behelzen. Dat is niet verenigbaar met de Beroepswet, die voor het instellen van hoger beroep verplicht tot het betalen van een griffierecht en die de mogelijkheid van voorwaardelijk hoger beroep niet kent.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 13-05-2011, 10/2968 WW-V
ABKort 2011/226
Bestuurlijke boete, griffierecht, toegang tot de rechter, voorwaardelijk hoger beroep

(A. / Uwv)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 13-05-2011, 10/2968 WW-V
RSV 2011/221
Verzet - griffierecht - recht op toegang rechter - verhouding griffierecht en boete
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 13-05-2011, 10/2968 WW-V (met noot)
E. Thomas
FED 2011/79
Centrale Raad van Beroep oordeelt dat griffierecht tot 'een vast laag bedrag' niet strijdige is met artikel 6 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AA9393 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BY0660 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:642
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BY0659
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BY0658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2326
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4655
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3192