Centrale Raad van Beroep, 15-08-2012 / 10-6431 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2012:BX5807
Datum15-08-2012
InhoudsindicatieLoonsanctie. Gelet op de FML beschikte de werknemer over benutbare mogelijkheden en hadden er derhalve re-integratie-inspanningen verricht moeten worden, gericht op het tweede spoor. Het betreft hier een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, een positief resultaat behoeft derhalve niet op voorhand vast te staan. Het Uwv heeft inhoudelijk overtuigend gemotiveerd dat de re-integratie-inspanningen van betrokkene onvoldoende zijn geweest, zonder dat daartoe een deugdelijke grond aanwezig was. Bekorting loonsanctie. Onder verwijzing naar twee eerdere uitspraken (LJN BM1179 en LJN BP9890) overweegt de Raad dat in artikel 25, veertiende lid, tweede volzin, van de Wet WIA het loonsanctiebesluit en een (te nemen) besluit naar aanleiding van een herstelmelding op een lijn zijn gesteld wat betreft de gevolgen van vertraging bij het afgeven van deze besluiten. Een consistente toepassing van de genoemde wettelijke bepalingen brengt mee dat ook aan het te laat nemen van het loonsanctiebesluit slechts gevolgen worden verbonden voor zover alsnog herstel van de tekortkoming heeft plaatsgevonden. Vastgesteld wordt dat door betrokkene geen melding is gedaan dat de tekortkoming, op grond waarvan het loonsanctiebesluit is opgelegd, is hersteld. Er bestond derhalve voor het Uwv geen aanleiding een besluit te nemen met inachtneming van de eventuele gevolgen van het vertraagd genomen besluit. Vernietiging aangevallen uitspraak en beroep ongegrond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 15-08-2012, 10/6431 WIA + 10/6939 WIA
RSV 2012/285
Loonsanctie - vertraagd besluit - herstel tekortkoming
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK3717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN8780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM1179 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP9890 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP2229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN4419 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:732
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2426
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11402
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:218
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:5006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4130