Centrale Raad van Beroep, 17-10-2013 / 12-906 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2185
Datum17-10-2013
InhoudsindicatieAansprakelijkheid dienstongeval (bestreden besluit 1): Het geding spitst zich toe op de vraag of de minister heeft aangetoond dat hij als werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat aan deze zorgplicht is voldaan. Op de stelling van appellante dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden is de minister in zijn verweerschrift ingegaan. Naar het oordeel van de Raad is deze stelling hierin afdoende weerlegd. Tegemoetkoming naar billijkheid (bestreden besluit 2): Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar opgelopen studievertraging het gevolg is geweest van aan de minister toe te rekenen, tot schadeloosstelling verplichtend, handelen. De minister heeft kennelijk aanleiding gezien om appellante op het immateriŽle vlak te compenseren in verband met de door de Nationale ombudsman geconstateerde tekortkomingen. Met de aldus geboden compensatie is appellante zeker niet tekort gedaan. De Raad ziet aanleiding om aan appellante een vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke kosten toe te kennen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2013, 12/906 AW
NJB 2013, 2323
Vergoeding immateriŽle schade en vergoeding buitengerechtelijke kosten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 17-10-2013, 12/906 AW
ABKort 2013/392
Vegoeding immateriŽle schade, buitengerechtelijke kosten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-10-2013
TAR 2014/45
Zorgplicht; tegemoetkoming naar billijkheid; artikel 69 ARAR; schade als gevolg van studievertraging; immateriŽle schade; buitengerechtelijke kosten
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:AZ8816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD0380
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:1999:AA3577
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3743
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1556