Centrale Raad van Beroep, 12-03-2013 / 11-4523 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ4108
Datum12-03-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Woonadres en gezamenlijke huishouding. Onrechtmatig huisbezoek. Eisen aan toestemming tot binnentreden van andere bewoner dan de in het onderzoek betrokken bijstandsgerechtigde. Naar aanleiding van een vermoeden dat appellante niet woont op het door haar opgegeven adres, hebben medewerkers van de afdeling Rechtmatigheid van de Sociale Dienst een onderzoek ingesteld naar de rechtmatigheid van de aan appellante verleende bijstand. In dat kader hebben de SDD-medewerkers dossieronderzoek verricht en een huisbezoek afgelegd op het uitkeringsadres ter controle van de woon- en leefsituatie van appellante. Bij dat huisbezoek werd appellante niet aangetroffen, maar wel haar dochter, die ook op het uitkeringsadres woont. De onderzoeksresultaten zijn voor het bestuur aanleiding geweest om de bijstand van appellante in te trekken en de bijstand tot een bedrag van 10.883,10 van appellante terug te vorderen. Raad: Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 3 december 2012, LJN BY4503), maken de binnentredende ambtenaren in beginsel geen inbreuk op het huisrecht van de overige bewoners, indien één bewoner van een woning toestemming tot binnentreden verleent. Volgens de geschiedenis van de totstandkoming van de Algemene wet op het binnentreden (Awob) is voor het binnentreden de toestemming van één bewoner in beginsel voldoende. Uit die toestemming kan het gerechtvaardigde vermoeden worden afgeleid dat de overige bewoners instemmen met dit binnentreden. Indien een andere bewoner dan degene wiens bijstandsuitkering in het geding is toestemming tot binnentreden verleent, behoeft ten opzichte van die bewoner niet te zijn voldaan aan het vereiste van informed consent in de hiervoor bedoelde zin. Wel is degene die in een woning binnentreedt ingevolge art. 1, eerste lid, van de Awob verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Dit voorschrift is ook van toepassing in het geval dat met toestemming van de bewoner wordt binnengetreden. Vergelijk het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2011, LJN BT6402. Uit de stukken blijkt dat de SDD-medewerkers aan D, die zelf ook een bijstandsuitkering heeft, toestemming hebben gevraagd om de woning op het uitkeringsadres binnen te treden. D heeft hen vervolgens toegelaten tot de woning. Gelet hierop bestaat geen grond om aan te nemen dat, naar appellante heeft gesteld, de SDD-medewerkers zonder toestemming van D de woning op het uitkeringsadres zijn binnengedrongen. Volgens het in rapport hebben de SDD-medewerkers zich voorafgaand gelegitimeerd. Weliswaar valt uit dit rapport, noch het hiervoor genoemde formulier te destilleren dat de medewerkers voorafgaand mededeling hebben gedaan van het doel van het binnentreden, maar uit een door appellante in beroep overgelegde verklaring van D valt af te leiden dat de SDD-medewerkers aan D kenbaar hebben gemaakt dat het binnentreden verband hield met een onderzoek naar de woonsituatie van appellante. De beroepsgrond dat het bestuur de verklaringen van appellantes dochter en appellante buiten beschouwing had moeten laten slaagt niet.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 12-03-2013, 11/4523 WWB
NJB 2013, 827
Indien een andere bewoner dan degene wiens bijstandsuitkering in het geding is toestemming tot binnentreden verleent, behoeft ten opzichte van die bewoner niet te zijn voldaan aan het vereiste van 'informed consent' in de hiervoor bedoelde zin. Wel is degene die in een woning binnentreedt ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Awob verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 12-03-2013, 11/4523 WWB
RSV 2013/132
Andere bewoner dan degene wiens bijstandsuitkering in geding is doet bij huisbezoek de deur open. Ten opzichte van die bewoner behoeft niet te zijn voldaan aan eis van 'informed consent'. Wel moet dan worden voldaan aan de in art. 1 Algemene wet op het binnentreden neergelegde verplichting (legitimatie en mededeling doel binnentreden). Deze verplichting geldt ook als toestemming voor het binnentreden wordt verleend.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 12-03-2013, 11/4523 WWB
USZ 2013/124
Indien een andere bewoner dan degene wiens bijstandsuitkering in het geding is toestemming tot binnentreden verleent, behoeft ten opzichte van die bewoner niet te zijn voldaan aan het vereiste van ‘informed consent’. Wel is degene die in een woning binnentreedt ingevolge art. 1 lid 1 Algemene wet op het binnentreden (Awob) verplicht zich voorafgaand te legitimeren en mededeling te doen van het doel van het binnentreden. Dit voorschrift is ook van toepassing in het geval dat met toestemming van de bewoner wordt binnengetreden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4503 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6402 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4192 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1626 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:633 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1526
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5684
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2827
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1125
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3808
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2475
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2093
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1245
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1133
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3289
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4879
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2093
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1519
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2775
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:2359
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:11675