Centrale Raad van Beroep, 07-05-2013 / 11-6991 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ9636
Datum07-05-2013
InhoudsindicatieTerugvordering op grond van artikel 70, eerste lid, van de WWB van een vastgesteld niet besteed bedrag van 755.865,-- . Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 6 juli 2010, LJN BN1242 en CRvB 17 juli 2012, LJN BX2118), bevat de wetsgeschiedenis aanknopingspunten voor een strikte benadering van de jaarlijkse verantwoording volgens het kasstelsel, waarbij de rechtmatigheid van de gegevens uiterlijk op 15 juli van het daarop volgende jaar moet zijn aangetoond. De staatssecretaris heeft bovendien een gerechtvaardigd belang bij het verbinden van consequenties aan het niet tijdig - dat wil zeggen voor 15 juli van het jaar (t +1) - naleven van de verplichting om tijdig en gecertificeerd een financiŽle verantwoording van gedane uitgaven volgens de Sisa-systematiek aan te leveren. Dit belang is enerzijds gelegen in de noodzaak van tijdige en juiste verantwoordingsinformatie in het kader van een adequaat financieel beheer, anderzijds in de noodzaak om tijdig te beschikken over correcte gegevens met het oog op het tijdig verdelen en toedelen van budgetten en taakstellingen aan gemeenten. Het bieden van een herstelmogelijkheid, buiten die gevallen waarin sprake is van een kennelijke fout van de accountant, om de rechtmatigheid van de gedane uitgaven op een later moment alsnog te verantwoorden, staat haaks op het uitgangspunt van het systeem van jaarlijkse verantwoording volgens het kasstelsel, waarbij de rechtmatigheid van de gegevens uiterlijk op 15 juli van het daarop volgende jaar moet zijn aangetoond. De uiterste termijn van artikel 17a, eerste lid, van de FinanciŽle verhoudingswet verzet zich tegen het alsnog meenemen van de accountantsverklaring van 12 juli 2010, nu deze ziet op de na 15 juli 2009 gegeven aanvullende Sisa-verantwoording inzake het WWB werkdeel 2008.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 11/6991 WWB
USZ 2013/201
De staatssecretaris heeft kunnen vasthouden aan 15 juli 2009 als uiterste termijn voor inlevering van de verantwoording van de rechtmatige besteding van het werkdeel WWB over het jaar 2008, en de aanvullingen daarop. Er is aanleiding af te wijken van de hoofdregel dat in bezwaar wordt beslist met inachtneming van alle feiten en omstandigheden zoals die zich op het tijdstip van de heroverweging voordoen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN1242 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2118
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2659 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2661 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4465
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3183