Centrale Raad van Beroep, 26-06-2014 / 12-6163 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2189
Datum26-06-2014
Inhoudsindicatie1) Eervol ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het verrichten van zijn functie uit andere hoofde dan wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Nu appellant op grond van persoonlijke motieven, waarvoor geen grond is te vinden in objectieve feiten en omstandigheden, niet bereid is zijn functie weer te gaan vervullen, is sprake van functieongeschiktheid als bedoeld in artikel 4.7, aanhef en onder g, van de CAO PO. 2) Tegen een herhaald besluit kunnen geen rechtsmiddelen worden aangewend. Uit de akte van ontslag vloeit geen ander rechtsgevolg voort dan uit het besluit onder 1.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP8882 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4799
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2801