Centrale Raad van Beroep, 14-07-2014 / 14-2406 WW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2355
Datum14-07-2014
InhoudsindicatieWeigering ww-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. De werkgever heeft in de periode na afronding van het onderzoek tot het moment dat verzoeker in kennis is gesteld van het voornemen hem te straffen niet voortvarend gehandeld. Gelet op dit tijdsverloop moet worden geconcludeerd dat de gedragingen van verzoeker voor de werkgever blijkbaar niet zodanig waren, dat deze een arbeidsrechtelijke dringende reden voor ontslag vormden. Aan het ontslag van verzoeker heeft geen dringende reden ten grondslag gelegen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-07-2014
USZ 2014/280
Verwijtbare werkloosheid, Dringende reden, Onverwijld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-07-2014 (met noot)
B.J.M. de Leest
TRA 2014/81
Te lang wachten met ontslag, geen dringende reden.
TijdschriftartikelWanneer is een ontslag op staande voet onverwijld gegeven?
W. Hafkamp-van der Zwaard
JutD 2014/121
Bij de beoordeling van een ontslag op staande voet moet steeds worden beoordeeld of het ontslag op staande voet onverwijld is gegeven. Al in 1980 heeft de Hoge Raad belangrijke uitgangspunten geformuleerd voor de beoordeling van de onverwijldheid van het gegeven ontslag op staande voet. Op 14 juli 2014 boog de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep zich in het kader van de vraag of betrokkene verwijtbaar werkloos was geworden ook over de vraag in hoeverre de werkgever wel voldoende voortvarend had gehandeld bij het geven van een ontslag op staande voet en of er derhalve wel was voldaan aan de eis van onverwijldheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-07-2014 (met noot)
F.P. Krijnen
AB 2014/409
De korpschef heeft in de periode na afronding van het onderzoek tot het moment dat verzoeker in kennis is gesteld van het voornemen hem te straffen niet voortvarend gehandeld. Geen dringende reden voor ontslag.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 14-07-2014
RSV 2015/12
Ontslag politieambtenaar wegens zeer ernstig plichtsverzuim ó ten onrechte verwijtbare werkloosheid aangenomen: ten onrechte ervan uitgegaan dat aan ontslag een arbeidsrechtelijke dringende reden ten grondslag ligt ó in periode na afronding feitenonderzoek onvoldoende voortvarend gehandeld door korpschef ó ontslag niet onverwijld gegeven
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2387 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ9528 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:249
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10517
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1117
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:7309
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3884
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3520
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13711