Centrale Raad van Beroep, 16-04-2015 / 13-5897 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1225
Datum16-04-2015
InhoudsindicatieEen ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt doordat het bestuursorgaan zijn zorgplicht niet is nagekomen. Voor maatstaven zie de uitspraak van de Raad van 22 juni 2000, ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072. De woorden in de uitoefening van zijn werkzaamheden duiden er op dat er tussen de uitoefening van de werkzaamheden en de schade causaal verband moet bestaan. Het is aan betrokkene om feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit blijkt dat sprake is van een voldoende mate van waarschijnlijkheid (CRvB 22 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM3714). Gelet op de melding in 2005 in samenhang met de bevindingen in het verslag van het bezoek aan de werkplek van appellant, bestond er destijds geen aanleiding voor een verdergaand onderzoek door de staatssecretaris. Uit het n.a.v. de hoorzitting in 2012, nader ingestelde onderzoek is naar voren gekomen dat er geen meldingen zijn ontvangen, noch enige registratie heeft plaatsgevonden over gevallen monitoren op of na 22 september 2005. Uit het gegeven dat appellant medische hulp heeft gezocht, kan niet worden afgeleid hoe het voorval heeft plaatsgevonden en dat de schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM3714 ★★★