Gerechtshof Amsterdam, 08-10-2009 / 05/00050


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BK0067
Datum08-10-2009
InhoudsindicatieOnder verwijzing naar zijn uitspraak van 2 juli 2009 met kenmerk P04/03329 t/m 04/3349, LJN BJ1298 en gelet op de gedingstukken in het onderhavige geval, acht het Hof aannemelijk dat belanghebbende en zijn echtgenote houder zijn van de op de microfiches vermelde KB-Luxrekeningen met dezelfde namen als die van belanghebbende en zijn echtgenote en dat de ter zake daarvan opgelegde navorderingsaanslagen zijn gebaseerd op een redelijke schatting, behoudens de daarin opgenomen factor 1,5. Belanghebbende heeft niet overtuigend aangetoond dat de correcties - na eliminering van de factor 1,5 - te hoog zijn. Het Hof verwerpt het beroep van de inspecteur op interne compensatie met op andere buitenlandse bankrekeningen staande tegoeden en daaruit genoten inkomsten, nu die geacht worden te zijn begrepen in de aan de navorderingsaanslagen ten grondslag liggende redelijke schatting. Een boete van 100% is in beginsel passend en geboden. Het Hof verlaagt de boete met 20% omdat de schatting van de verzwegen inkomsten is geschied op basis van gegevens van derden en daarbij een hoge onzekerheidsmarge is aangehouden. Vervolgens wordt de boete nogmaals met 20% verminderd omdat het Hof de redelijke termijn heeft overschreden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 08-10-2009, 05/00050 (met noot)
E. Thomas
NTFR 2009/2270
'KB-Lux weigeraar': schatting redelijk, maar wel vermindering van de boete.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2006:AW2127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD6825 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7233
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7233