Gerechtshof Amsterdam, 13-10-2011 / 09/00521


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BV3044
Datum13-10-2011
InhoudsindicatieEvenals dit voor de rechtbank het geval was is in hoger beroep in geschil of de door belang-hebbende in 2001 verrichte betalingen van 20.700 en 13.685 (tezamen 34.385; hierna ook: de betalingen), welke als honorarium adviseurs zijn verantwoord, ten laste van de winst van de door haar gedreven onderneming mogen komen. Indien de betalingen in aftrek worden toegestaan, is in geschil of belanghebbende recht heeft op meewerkaftrek.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 13-10-2011, 09/00521 (met noot)
J.S. van Daal
NTFR 2012/466
Betalingen aan de curator (art. 479a Rv.) en advocaat kunnen deels ten laste van de winst worden gebracht.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 13-10-2011, 09/00521
V-N 2012/32.12
Zakelijke kosten voor afwikkeling faillissement meewerkende echtgenoot in principe aftrekbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★