Gerechtshof Amsterdam, 27-09-2016 / 200.187.807/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:3932
Datum27-09-2016
InhoudsindicatieGeldigheid concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015, ook indien arbeidsvoorwaarden eerder zijn overeengekomen?
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-09-2016
TAP 2016, sign. 367
Concurrentiebeding niet geldig bij sluiten nieuwe arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015, ondanks dat arbeidsvoorwaarden eerder zijn overeengekomen