Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-01-2015 / 200.134.485


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:203
Datum13-01-2015
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid ex art. 2:248 lid 2 juncto 2:10 (Boekhoudplicht) en art. 2:394 BW. Verweer dat wat betreft de publicatieplicht sprake is van een onbelangrijk verzuim, slaagt, gelet op HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7189 rov. 3.6.2. en HR 1 november 2013 ECLI:NL:HR:2013:1079. Hof begrijpt de op een onrechtmatige daad gegronde vordering van de curator aldus dat de curator een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad vordert ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en dat derhalve in zoverre sprake is van een zogenoemde Peeters/Gatzen vordering(HR 14 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4521, NJ 1983, 597). Het beroep van de curator op HR 11 september 2009, NJ 2009, 565 (Comsys/Van den Ent q.q.) wordt afgewezen.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015 (met noot)
W.J.M. van Andel
JOR 2015/97
Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement, Jaarrekening te laat openbaar gemaakt, maar er is sprake van onbelangrijk verzuim, Nog te waarderen posten (vorderingen, debiteuren en voorraden) is aanvaardbare verklaring voor verzuim, Vordering curator op grond van onrechtmatige daad worden begrepen als een Peeters/Gatzen-vordering ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers, In casu categorie (ii) uit Ontvanger/Roelofsen, Sterke verwevenheid tussen twee vennootschappen, Vergelijking met HR 11 september 2009, «JOR» 2009/309, m.nt. Spinath (Comsys/Van den Ent q.q.) gaat echter niet op, Geen bijzondere zorgplicht (in)direct bestuurders, Geen voldoende ernstig verwijt
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015
FIP 2015, sign. 209
Onbelangrijk verzuim
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-01-2015
JONDR 2015/421
Bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, onbelangrijk verzuim. Te late openbaarmaking jaarrekening vormt onbelangrijk verzuim: bestuurders niet aansprakelijk voor boedeltekort.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7916 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ7189 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1079 ★★★★