Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-09-2015 / 200.157.034-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2015:6649
Datum08-09-2015
InhoudsindicatieBestuurder van limited naar het recht van het Verenigd Koninkrijk aangesproken uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Toepasselijkheid Nederlands recht aangenomen op grond van artikel 4 lid 1 van Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ( Rome II ). De uitzonderingsbepaling van artikel 1 lid 2 sub d Rome II wordt niet van toepassing geacht. Aansprakelijkheid beoordeeld naar het stramien van Hoge Raad d.d. 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006: AZ0758, NJ 2006, 659, Ontvanger/Roelofsen. Het gaat om de in dat arrest onder (ii) bedoelde gevallen. Kort gezegd: frustratie van betaling en verhaal. Het relaas van de bestuurder over het reilen en zeilen van de vennootschap in de bewuste periode is diffuus. Bestuurder dient de door haar gestelde betalingsonmacht nader te onderbouwen aan de hand van de administratie van de vennootschap. Het hof verwerpt het verweer dat slechts het handelen relevant is na de datum waarop de vordering van de schuldeiser bij (onherroepelijk) vonnis werd vastgesteld, relevant is. Voldoende is dat de bestuurder ten tijde van het haar verweten handelen of nalaten ernstig rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat de schuldeiser een vordering op de vennootschap blijkt te hebben. Vergelijk HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:829, Air Holland.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2015 (met noot)
C.G. van der Plas
JOR 2016/89
Externe bestuurdersaansprakelijkheid, IPR, Bestuurder van Engelse Ltd wordt aangesproken op grond van onrechtmatige daad, Toepasselijk is recht van land waar schade zich voordoet, Nederlands recht van toepassing op grond van art. 4 lid 1 Rome II, Beoordeling aansprakelijkheid op grond van criterium Ontvanger/Roelofsen, Verwijzing naar HR 4 april 2014, JOR 2015/1, m.nt. Verboom (Air Holland), Hof legt i.c. bewijslast bij bestuurder en draagt deze op verweer omtrent betalingsonmacht nader toe te lichten. Tussenarrest.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:829 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3897
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:427
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3894
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3364