Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2019 / 200.193.286/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:1024
Datum05-02-2019
InhoudsindicatieFranchise. Een negental eisers vorderen vergoeding van de schade die zij als franchisenemer stellen te hebben geleden doordat de franchisegever hen een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Twee eisers hebben geen vorderingsrecht, omdat de v.o.f. waarvan zij vennoot waren niet is vereffend en de beweerde vordering op de franchisegever niet aan hen is overgedragen. Een viertal eisers heeft een vaststellingsovereenkomst met de franchisegever gesloten, waarin zij de franchisegever finale kwijting hebben verleend van alle vorderingen voortvloeiende uit de franchiseovereenkomst. Van feiten of omstandigheden die eerst na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zijn gebleken en die grond zouden kunnen vormen voor een beroep op dwaling is geen sprake. De vorderingen van de resterende drie eisers worden onder verwijzing naar verschillende arresten van de HR afgewezen. Eisers hebben voor een deel zelf hun ondernemingsplannen en/of begrotingen opgesteld en voor het overige zijn zij voldoende door de franchisegever gewaarschuwd voor verschillende risicos. Daarnaast hebben deze eisers de geprognotiseerde marges gehaald. Diverse bezwaren treffen geen doel. Evenmin is er sprake van misleidende reclame op de website als bedoeld in artikel 6:194 BW. Uitgegaan moet worden van de kennis en het voorstellingsvermogen van een gemiddeld geÔnformeerde en oplettende (aanstaande) ondernemer. Voor de door de franchisenemers onder verwijzing naar het World Online-arrest bepleite omkering van de bewijslast is geen plaats. Geen dwaling van de franchisenemers, geen toerekenbare tekortkoming van de franchisegever, noch onrechtmatig handelen van de franchisegever.
Recht.nl artikelUitspraak hof over prognoses niet in lijn met beoogde Wet franchise (14-02-2019)
De onderstaande uitspraak is in lijn met de vaste jurisprudentie met betrekking tot winstverwachting/prognose bij franchising: het arrest Paalman/Lampenier (2002), Street One (2017) en Albert Heijn Franchising (2018). Echter, eind 2018 is het concept-wetsvoorstel Franchise ingediend. Uit dat voorstel vloeit voort dat de franchisegever 'financiŽle gegevens' dient te verstrekken aan de kandidaat franchisenemer. Dat is niet conform vigerende rechtspraak en deze uitspraak van het hof.
> Uitspraak hof over prognoses in lijn met voorstel wet franchise? (Herman Knotter en Shaghayegh Molawi, LXA.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA4909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2162 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7329 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:311 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1696 ★★★