Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-02-2019 / 200.172.496


ECLIECLI:NL:GHARL:2019:1568
Datum19-02-2019
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 lid 2 BW. Onvoldoende onderbouwing dat andere feiten of omstandigheden een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest alsmede dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan bestuurder te wijten is en dat bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Geen matiging ex art. 2:248 lid 4 BW ondanks aanstelling als bestuurder gedurende 3 maanden.
Recht.nl artikelDrie maanden bestuurder en aansprakelijk voor boedeltekort (23-04-2019)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat een bestuurder die slechts drie maanden als formeel bestuurder stond ingeschreven in het handelsregister aansprakelijk is voor alle schulden in faillissement. De bestuurder had verzuimd om een jaarrekening op tijd te deponeren. Dat is opmerkelijk, omdat de uiterlijke termijn waarop de jaarrekening had moeten zijn gedeponeerd al was verstreken en de bestuurder pas 2,5 maanden nadien als bestuurder in het handelsregister werd ingeschreven.
> Drie maanden bestuurder en aansprakelijk voor het boedeltekort (VIL.nl)
> Drie maanden bestuurder en volledig aansprakelijk voor het faillissementstekort (Wieringa-Advocaten.nl)
> Opvolgend bestuurder opgepast! (Stijn Pennings en Maarten Wevers, Nysingh.nl)
> Aantreden als nieuwe bestuurder? Controleer of de jaarrekening is gedeponeerd (Tim de Vries, Declercq.com)
> Drie maanden bestuurder en aansprakelijk voor het boedeltekort (Accountant.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
OR 2019/28
Bestuurdersaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 2:248 BW voor het niet opstellen van de jaarrekening over het boekjaar voorafgaand aan zijn/haar bestuursperiode.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 (met noot)
S.R. Verhoeven
INS 2019/52
Bestuurder aangesprakelijk gesteld voor het faillissementstekort wegens het niet deponeren van de jaarrekening. De korte bestuurstermijn is niet relevant, aangezien de bestuurder nog tien maanden had om de jaarrekening te deponeren voordat de termijn zou zijn verstreken.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019 (met noot)
S.M. Bartman
JOR 2019/101
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:248 BW, Deponering van jaarrekening heeft niet (tijdig) plaatsgevonden, Als bestuurder benoemde crisismanager verzuimt vervolgens alsnog aan publicatieplicht te voldoen, Onbehoorlijke taakvervulling is tevens belangrijke oorzaak van faillissement, Beroep op disculpatiegrond afgewezen, Ook voor matiging van aansprakelijkheid is geen grond ondanks aanstelling als bestuurder gedurende slechts drie maanden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
FIP 2019, sign. 167
Bestuurder aansprakelijk wegens niet voldoen aan publicatieplicht die al was verlopen voorafgaand aan bestuursperiode.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
FIP 2019, sign. 195
Bestuurdersaansprakelijkheid in verband met niet (tijdig) deponeren jaarrekening.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
JONDR 2019/440
Bestuurder aansprakelijk voor het volledige boedeltekort. Geen matiging ondanks dat hij pas 3 maanden bestuurder is.
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:5664