Gerechtshof Den Haag, 18-12-2015 / 200.126.843-01 200.126.848-01


ECLIECLI:NL:GHDHA:2015:3586
Datum18-12-2015
InhoudsindicatieInternationale bevoegdheid Nederlandse rechter. Pluraliteit gedaagden. Voldoende samenhang (en doelmatigheid) in de zin van art. 7 lid 1 Rv. in samenhang met art. 6 sub 1 Brussel I-Verordening. Geldigheid appeldagvaarding bij kennelijke vergissing. Ontvankelijkheid milieuorganisatie o.g.v. art. 3:305a BW. Aansprakelijkheid in concernverband van de moedervennootschap naast de buitenlandse dochtervennootschap voor (milieu)schade ontstaan in het kader van de activiteiten van die dochtervennootschap. Nigeriaans recht. Vordering ex art. 843a Rv tot inzage in bescheiden. International jurisdiction of the Dutch court. Plurality of defendants. Sufficient coherence (and effectiveness) within the meaning of Art. 7 under 1, Code of Civil Procedure in conjunction with Art. 6 under 1, Brussels I-Regulation. Validity of Notice of Appeal in case of apparent error. Admissibility of environmental organisation in accordance with Art. 3:305a Civil Code. Liability in a corporate context of the parent company in addition to the foreign-based subsidiary for (environmental) damage caused within the scope of the activities of that subsidiary. Nigerian law. Action for inspection of the records pursuant to Art. 843a Code of Civil Procedure. For an English translation of the judgment, please see below.
Recht.nl artikelNederlandse rechter bevoegd in proces tegen Shell over olielekkages Nigeria (18-12-2015)
Shell kan in Nederland voor de rechter gedaagd worden voor de gevolgen van olielekkages in Nigeria. Dat heeft het Gerechtshof Den Haag beslist. Ook moet Shell inzage verstrekken in stukken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de oorzaak van de lekkages en over de bekendheid daarmee van de topholding van het concern.
> Nederlandse rechter bevoegd in proces tegen Shell over olielekkages Nigeria (Rechtspraak.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> 'Uitspraak Shell Nigeria-zaak schept precedent in Nederlands recht' (BNR.nl)
> Rechtspositie slachtoffers mensenrechtenschendingen versterkt door Shell uitspraak (College voor de Rechten van de Mens)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 18-12-2015 (met noot)
J. Fleming
JOR 2016/119
Internationale rechtsmacht, Pluraliteit van gedaagden, Nederlandse rechter bevoegd tot kennisneming van (incidentele) vorderingen tegen Nigeriaanse dochtervennootschap, Voldoende samenhang in de zin van art. 7 lid 1 Rv jo. art. 6 sub 1 Brussel I-Vo met vorderingen tegen Nederlandse moedervennootschap, Redenen van doelmatigheid rechtvaardigen gezamenlijke behandeling, Mogelijke aansprakelijkheid van concernvennootschappen naar Nigeriaans recht, Collectieve actie, Milieudefensie ontvankelijk in haar vorderingsrecht ex art. 3:305a BW, Gedeeltelijke toewijzing tot inzage in bescheiden op grond van art. 843a Rv, Hoger beroep van Rb. Den Haag 30 januari 2013, «JOR» 2013/162, m.nt. Fleming.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 18-12-2015
JONDR 2016/563
Internationale rechtsmacht, collectieve actie, ontvankelijkheid. Tussenarrest in zaak tussen Shell en Milieudefensie c.s. met betrekking tot olielekkage Nigeria.
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 18-12-2015
JA 2017/141
Aansprakelijkheid voor milieuschade.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:798 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:335 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:595 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1844 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BP3078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2476