Gerechtshof Den Haag, 12-12-2018 / 22-002609-17


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:3443
Datum12-12-2018
InhoudsindicatieArt. 10.37 Wet milieubeheer, artikel 2 onder 35 sub a en b van de EVOA Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen (niet bruikbare stookolie) ontdaan. De verdachte heeft minst genomen bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de niet bruikbare stookolie als afvalstof moest worden aangemerkt.
Recht.nl artikelActualiteiten Afvalstoffenrecht 2018/2019 (17-09-2019)
In het afgelopen jaar zijn in rechte diverse uitspraken gedaan over de definitie van een 'afvalstof'. De jurisprudentie over dit centrale begrip in het afvalstoffenrecht blijft in ontwikkeling. Verder kwam in de rechtspraak een aantal zaken naar voren waarbij stoffen of voorwerpen die als een 'afvalstof' kunnen worden beschouwd niet onder de generieke afvalstoffenrechtelijke bepalingen vallen, maar onder specifieke juridische regimes.
> Actualiteiten Afvalstoffenrecht 2018/2019 (Ron Laan, Vandiepen.com)
TijdschriftartikelGerechtshof Den Haag 12-12-2018 (met noot)
S. Pieters
JM 2019/25
Bunkerolie, Stookolie, Afvalstof, Gevaarlijke afvalstof, Zich ontdoen van scheepsbrandstof.