Gerechtshof 's-Gravenhage, 21-07-2009 / BK-07/00615


ECLIECLI:NL:GHSGR:2009:BJ4142
Datum21-07-2009
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Artikel 36 van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 van de Wet financiering volksverzekeringen. Belanghebbende wordt verweten dat hij als bestuurder van de BV onbehoorlijk en onrechtmatig heeft gehandeld jegens de Ontvanger doordat hij een constructie heeft gehanteerd waardoor de BV niet of niet tijdig, dan wel niet volledig de door haar verschuldigde belasting en premies kon betalen, als gevolg waarvan de Ontvanger is benadeeld. Met de rechtbank is het Hof van oordeel dat de Ontvanger aannemelijk heeft gemaakt dat het niet betalen van de belastingschulden het gevolg is van aan belanghebbende te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Belanghebbende heeft als bestuurder van de BV bewust ervoor zorg gedragen dat de belastingschulden onbetaald bleven. Belanghebbende wist of had redelijkerwijze moeten begrijpen dat zijn handelwijze tot gevolg zou hebben dat belasting- en premieschulden van de BV onbetaald zouden blijven. Ter zake treft hem persoonlijk een ernstig verwijt. Belanghebbende is terecht aansprakelijk gesteld, zowel voor de onbetaald gebleven belastingen en premies als voor de invorderingsrente, de boetes en de aanmaningskosten.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-07-2009, BK-07/00615 (met noot)
J.D. Schouten
NTFR 2009/2058
Bestuurdersaansprakelijkheid; ernstig verwijt te maken aan bestuurder van bv.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Gravenhage, 21-07-2009, BK-07/00615
V-N 2009/51.1.5
Aansprakelijkstelling. Constructie werkmaatschappij/detacheringsmaatschappij met oplopende belastingschuld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BC8949
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2007:BC8949