Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-12-2012 / 11-00437


ECLIECLI:NL:GHSHE:2012:BY7605
Datum07-12-2012
Inhoudsindicatie1. Hof honoreert ter zitting belanghebbendes verzoek de zaak met open deuren te behandelen. Volgens belanghebbende had het Hof dit verzoek reeds eerder moeten verlenen, om welke reden zij de leden van het Hof wraakt. Het wrakingsverzoek wordt afgewezen. 2. Klacht dat Inspecteur niet bevoegd zou zijn, wordt verworpen. Het Hof komt op grond van de door de Inspecteur overgelegde stukken en zijn geloofwaardige verklaringen ter zitting, tot de overtuiging dat hij bevoegd was tot het voeren van de onderhavige procedure in alle fasen daarvan. Eventuele misslagen c.q. formele gebreken in de door hem overgelegde stukken worden als vormfouten, die niet de materiŽle werkelijkheid raken, gepasseerd. 3. De omstandigheid dat in een belastingzaak beroep bij de rechter is ingesteld, verhindert dat de Inspecteur van zijn bevoegdheid ex artikel 47 AWR gebruik maakt jegens de belastingplichtige zelf, maar belemmert niet een derdenonderzoek. 4. Uitleg artikel 7.2, lid 7, Wet IB 2001. Belanghebbende woont in BelgiŽ en werkt in Nederland. Belgische opcentiemen zijn niet een belasting geheven door of vanwege een andere mogendheid. Nederland is derhalve op grond van nationaal recht bevoegd tot heffen van belasting. 5. Voor de vraag in hoeverre het belastingverdrag met Belgie heffing toelaat, is van belang welk deel van het salaris kan worden toegerekend aan de in Nederland verrichte werkzaamheden. Het Hof aanvaardt als regel, dat tenzij anders tussen werkgever en werknemer overeengekomen, het toegekende salaris betrekking heeft op alle in het kader van de dienstbetrekking overeengekomen werkzaamheden. Hierbij verdient opmerking, dat niet alle werkzaamheden die een werknemer in verband met zijn dienstbetrekking verricht ook niet die welke nuttig of noodzakelijk zijn als overeengekomen werkzaamheden kunnen worden aangemerkt. Werkzaamheden die louter ondersteunend of ondergeschikt aan de hoofdtaak zijn en die buiten de contractueel overeengekomen arbeidsuren worden verricht, zullen, behoudens andersluidende afspraken, in het algemeen niet tot de werkzaamheden behoren waarvoor het loon wordt toegekend. Dit soort werkzaamheden worden verricht in de eigen tijd van de werknemer.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 07-12-2012 (met noot)
S.P. de Buck
NTFR 2013/915
Belgische opcentiemen worden door en vanwege de gemeenten geheven en niet door de Staat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1261 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7528
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1261 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ7528