Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-10-2014 / 13-01018 en 13-01019


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4291
Datum16-10-2014
InhoudsindicatieHof stelt de waarde van twee (verhuurde) kantoorpanden in goede justitie vast Ter bepaling van de WOZ-waarde van twee (verhuurde) kantoorpanden heeft de Heffingsambtenaar de waardes bepaald op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode met inachtneming van rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopcijfers, waaronder het eigen verkoopcijfer. Belanghebbende heeft eveneens de waarde bepaald op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode. De Heffingsambtenaar heeft de waarde van de twee panden bepaald op respectievelijk 18.255.000 en 14.651.000, belanghebbende op 12.835.000 en 10.337.000. Nadat de Rechtbank uitspraak heeft gedaan, doch vr de behandeling van het hoger beroep, heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 25 april 2014, nr. 13/04068 ECLI:NL:HR:2014:982, geoordeeld dat de transactieprijs van een kantoorpand in verhuurde staat door de transactieficties niet n op n kan worden toegepast, ook niet bij beleggers. Tegelijkertijd sluit de Hoge Raad (vergelijking met) een transactie van een verhuurde onroerende zaak bij de WOZ-waardering niet volledig uit, omdat een dergelijke transactie wel nuttige informatie kan opleveren voor de WOZ-waardering. Met de wetenschap van genoemd arrest heeft de Heffingsambtenaar, eerst ter zitting van het Hof, ter onderbouwing van zijn stellingen de volgende bijlagen bij zijn pleitnota overgelegd: - Rekenbladen ten aanzien van de berekening contante waarde huurcontracten, - Notitie van de taxateur ten aanzien van de gehanteerde taxatiemethoden, en - Rekenbladen ten aanzien van de berekening waarden in onverhuurde staat. Belanghebbende heeft tegen het tot de gedingstukken rekenen van die bijlagen geprotesteerd, stellende dat die stukken in een te laat stadium van de procedure zijn ingebracht. Het Hof is het daar mee eens en verklaart de stukken tardief. Uitgaande van de tijdig ingebrachte stukken, en zich rekenschap gevend van de nuttige informatie die verkooptransacties kunnen opleveren voor de WOZ-waardering, is het Hof van oordeel dat de Heffingsambtenaar onvoldoende heeft aangevoerd ter verdediging van de door hem, mede op verkooptransacties gebaseerde, bepleite waardes. Het Hof acht de Heffingsambtenaar dan ook niet geslaagd in het aannemelijk maken van de door hem voorgestane waardes. Omdat het Hof ook de door belanghebbende verdedigde waardes niet aannemelijk gemaakt acht, stelt het Hof de waardes in goede justitie vast en volgt daarbij de door de Rechtbank in goede justitie gestelde waardes.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1375 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK9136 ★★★★★