Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-11-2014 / 13-01057 tot en met 13-01062


ECLIECLI:NL:GHSHE:2014:4972
Datum21-11-2014
InhoudsindicatieTijdige melding van betalingsonmacht, bewijslast voor kennelijk onbehoorlijk bestuur rust op de Ontvanger. Bestuurder is aansprakelijk, indien hem een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken voor het onbetaald blijven van belastingschulden en er een causale verband is tussen het onbetaald blijven van belastingschulden en het gedrag en de handelwijze van de bestuurder. Belanghebbende heeft een technische opleiding op bouwkundig gebied genoten. Voor zijn ondersteuning bij de financiële bedrijfsvoering van de ondernemingen heeft hij een hoog opgeleide hoofd boekhouding, bijgestaan door vier medewerkers, en een externe accountant aangetrokken. Het feit dat - achteraf beoordeeld - deze deskundigen zich van hun taak niet voldoende hebben gekweten, leidt niet tot zodanig ernstig tekortschieten in de controlerende en toezichthoudende taak van belanghebbende, dat om die reden sprake zou zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ter staving van door hem gesteld structureel niet-betalen van belastingschulden, heeft de Ontvanger geen overzicht of specificatie verstrekt van in voorgaande jaren ontstane betalingsachterstanden, noch van de afloop van de betalingsverplichtingen, zodat van onzorgvuldig handelen van de bestuurder in deze niet is gebleken. Van het stelselmatig beneden de kostprijs offreren van bepaalde projecten is evenmin gebleken. De financiering van een vakantiewoning via het rekening-courant van de directie vormt geen onbehoorlijk bestuur, nu deze is te rechtvaardigen gelet op de omzetontwikkeling in 2007, waarbij de dramatische omzetdaling in 2008 toen niet was te voorzien. Voorts zijn de in 2007 ter zake onttrokken gelden in 2008 weer teruggestort. Niet aannemelijk is geworden dat buiten twijfel sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur door belanghebbende, zodat hij ten onrechte aansprakelijk is gesteld voor de onbetaald gebleven belastingschulden.
TijdschriftartikelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-11-2014 (met noot)
P.A. Caljé
NTFR 2015/523
Geen sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur: aansprakelijkstelling is onterecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2053 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT6017 ★★★★★