Hoge Raad, 05-06-2009 / 08/03771


ECLIECLI:NL:HR:2009:BH2815
Datum05-06-2009
InhoudsindicatieEffectenlease; proefproces. Aansprakelijkheid Bank wegens schending zorgplicht bij aanbieden aflossingsproduct (KoersExtra) door niet te waarschuwen voor daaraan verbonden restschuldrisico, niet de inkomens- en vermogenspositie van belegger te onderzoeken en niet het aangaan van de overeenkomst te ontraden. Strekking bijzondere zorgplicht; causaal verband, toerekening in zin van art. 6:98 BW, stelplicht- en bewijslastverdeling; terugbetalingsplicht Bank van rente- en aflossingscomponent?, eigen schuld particuliere afnemer, gezichtspunten; schadeverdeling (40/60); dwaling, geen schending van mededelingsplicht bij tijdige en voldoende duidelijke inlichtingen over wezenlijke kenmerken van overeenkomst (art. 6:228 lid 1 onder b BW); misleidende reclame bij aanbieden van effectenlease-product in brochure (art. 6:194 BW)?, maatstaf; vernietigbaarheid wegens misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 1 en 4 BW)? Wet op het consumentenkrediet niet van toepassing op een effectenlease-overeenkomst. Collectieve afwikkeling massaschade, op voet van art. 7:907 BW verbindend verklaarde vaststellingsovereenkomst niet zonder meer gelijk te stellen met de in Nederland levende rechtsovertuiging als bedoeld in art. 3:12 BW, strekking van opt-out-mogelijkheid (art. 7:908 lid 2). Samenhang met nrs. 07/11290 en 08/00909.
Recht.nl artikelP-G: oordelen effectenlease-zaken houden stand (15-02-2009)
De plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft in drie effectenlease-zaken geconcludeerd. In deze drie zaken zijn kwesties aan de orde die van belang zijn voor de afwikkeling van de vele effectenlease-geschillen in Nederland. De hoven hebben in deze zaken geoordeeld dat de banken bij het aanbieden van effectenlease-producten aan consumenten hun zorgplicht hebben geschonden. De procureur-generaal meent dat dat oordeel van de hoven stand houdt.
> Samenvatting van de conclusies in drie effectenlease-zaken (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
Recht.nl artikelHoge Raad: banken aansprakelijk bij effectenlease (05-06-2009)
Aanbieders van effectenlease zijn voor een belangrijk deel aansprakelijk voor de verliezen van gedupeerden, aldus de Hoge Raad in drie afzonderlijke zaken waarbij Aegon, Levob en bank Dexia zijn betrokken. De Hoge Raad stelt dat veel uitdrukkelijker had moeten worden gewezen op de financiŽle risico's. De aanbieder hoeft evenwel niet alle schade te vergoeden, omdat ook de afnemer wist of had moeten weten dat hij belegde met geleend geld. Een deel van de restschuld komt daarom voor rekening van de gedupeerde.
> Hoge Raad: schade effectenlease-overeenkomsten deels vergoed (Rechtspraak.nl)
> Hoge Raad: banken aansprakelijk bij aandelenlease (NRC)
> Hoge Raad ambivalent in lease-vonnis (Volkskrant)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Dexia aandelenlease: de huidige stand van zaken (Jurofoon.nl, 15/03/2010)
> Annotatie bij Het Levob Hefboomeffect, Dexia KoersExtra, Aegon SprintPlan (W.H. van Boom, Erasmus Universiteit Rotterdam)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-02-2009, CPG 08/03771
FR 2009, nr. 4
Effectenlease, geen terugbetaling rente en aflossing bij schending zorgplicht, Duisenbergregeling, dwaling, eigen schuld, misleidende reclame, toepasselijkheid Wck. (De T. / Dexia Bank Nederland NV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
RvdW 2009, 683
Effectenlease; proefproces. Dwaling? Misleidende reclame? Misbruik van omstandigheden? Wck van toepassing? Aansprakelijkheid effecteninstelling wegens schending bijzondere zorgplicht; inhoud en strekking; waarschuwingsplicht voor restschuldrisico; onderzoeks- en adviesplicht in verband met inkomen en vermogen; causaal verband en eigen schuld; stelplicht en bewijslast; onderscheid schadeposten (restschuld alsmede rente en aflossing); aansprakel;ijkheid tot 60% als uitgangspunt. Collectieve afwikkeling massaschade; Duisenbergregeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
NJB 2009, 1206
Effectenlease. Aflossingsproduct 'KoersExtra' 1. Proefprocedure. De HR geeft in verband met grote aantallen geschillen een handreiking aan de praktijk. 2. Geen dwaling. 3. Geen misleidende reclame. 4. Geen misbruik van omstandigheden. 5. Wet op het consumenten krediet niet van toepassing. 6. In geval van 'opt-out' is de rechter niet gehouden zich te richten naar de Duisenberg regeling.

(X / Dexia Bank Nederland N.V.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
JOR 2009/199
Effectenlease. Inhoud en reikwijdte zorgplicht aanbieder van effectenleaseproduct KoersExtra. Restschuld. Proefprocedure. Beroep in cassatie van Hof Arnhem 1 april 2008, JOR 2008/164.

(De Treek / Dexia Bank).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
JE 2009, 322
Effectenlease. Proefproces. Dwaling? Misleidende reclame? Misbruik van omstandigheden? Wck van toepassing? Aansprakelijkheid effecteninstelling wegens schending bijzondere zorgplicht. Inhoud en strekking. Waarschuwingsplicht voor restschuldrisico. [...]
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
ęJINĽ 2009/544
Effectenlease. Proefproces. Aansprakelijkheid bank. Schending zorgplicht. Onrechtmatige daad. Schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771 (met noot)
A.J.E. van den Bergen
Bb 2009, 39
Zorgplicht in effectenlease geschillen: over de waarschuwingsplicht en onderzoeksplicht van banken.

(De Treek / Dexia) = BH2815

(X / Levob) = BH2811

(Stichting GeSp / Aegon) = BH2822.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771 (met noot)
W.H. van Boom
ęJAĽ 2009/117
Effectenlease, aflossingsproduct. Waarschuwingsplicht aanbieder. Vergewissingsplicht aanbieder. Eigen schuld afnemer. Algemene beschouwingen over afwikkeling vergelijkbare zaken. Duisenberg-regeling geeft geen uiting aan de in Nederland levende rechtsovertuigingen.

Noot onder JA 2009/118.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771 (met noot)
C.W.M. Lieverse
JOR 2009/199
Effectenlease. Inhoud en reikwijdte zorgplicht aanbieder van effectenleaseproduct KoersExtra. Restschuld. Proefprocedure. Beroep in cassatie van Hof Arnhem 1 april 2008, JOR 2008/164.

(De Treek / Dexia Bank).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
FR 2009, nr. 7/8
Effectenlease: zorgplicht, schade, causaal verband, eigen schuld, dwaling, misleidende reclame, misbruik van omstandigheden, Wck. (Dexia / De Treek).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
RAV 2009, 77
Zorgplicht. Redelijkheid en billijkheid. Onrechtmatige daad. Eigen schuld. Causaal verband.
Is de bank tekortgeschoten in de bijzondere zorgplicht tegenover particulieren belegger bij het aanbieden van een effectenleaseproduct; zo ja, moet de bank zowel de restschuld als de rent en aflossing vergoeden en in hoeverre valt de geleden schade de belegger zelf toe te rekenen? Zijn de overeenkomsten ongeldig wegens strijd met de Wet op het consumentenkrediet en met het Besluit toezicht effectenverkeer?
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771
TMA, 2009, 158
De verplichting van aanbieders van effectenleaseproducten de afnemer bij het aangaan van de overeenkomst indringend te waarschuwen voor het restschuldrisico strekt ertoe de potentiŽle wederpartij te informeren over en te waarschuwen tegen het lichtvaardig op zich nemen van onnodige risico's of van risico's die hij redelijkerwijs niet kan dragen. Van de afnemer mag worden verwacht dat hij alvorens de overeenkomst aan te gaan, zich redelijke inspanningen getroost om de effectenlease-overeenkomst te begrijpen.

(X / Dexia Bank Nederland NV).
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2009, 08/03771 (met noot)
J.B.M. Vranken
NJ 2012/182
Effectenlease; proefproces. Dwaling? Misleidende reclame? Misbruik van omstandigheden? Wck van toepassing? Aansprakelijkheid effecteninstelling wegens schending bijzondere zorgplicht; inhoud en strekking; waarschuwingsplicht voor restschuldrisico; onderzoeks- en adviesplicht in verband met inkomen en vermogen; causaal verband en eigen schuld; stelplicht en bewijslast; onderscheid schadeposten (restschuld alsmede rente en aflossing); aansprakelijkheid tot 60% als uitgangspunt. Collectieve afwikkeling massaschade; Duisenbergregeling.
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC9484 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2820 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH2815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BC9484 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1107 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:164 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2830 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:590 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:32 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1775 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1136 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6551 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4914 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4120 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3242 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA1725 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW4989 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6687 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6686 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2970 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:36 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4003 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ7700 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2891 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2313 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5364 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:2472 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2077 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1780 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH2815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3079 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1637 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8979 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:527 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:1776 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW1425 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ3067 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1799 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI3408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1409
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1921
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1701
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1697
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1425
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1057
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:820
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4298
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2347
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5454
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:455
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8980
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:12212
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1850
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9846
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:3338
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY8651
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP4012
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU3873
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2973
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BL6584
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1820
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:335
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:124
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3675
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3674
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1176
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2800
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9287
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9284
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9281
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9280
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5971
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2609
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10270
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:75
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:73
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:46
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4618
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1624
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1006
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5476
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1223
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7057
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:6718
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1073
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1016
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:937
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:869
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1827
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2162
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:4429
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1975
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:314
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:149
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:1362
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5482
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2159
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BY8398
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7829
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6313
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX7846
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:791
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1760
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU5615
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV8653
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW9635
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV8144
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BW4768
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP8474
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8763
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT7298
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP8466
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BN1788
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2010:BM9737
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8459
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BP8223
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9502
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4772
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:716
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1046
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:515
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5266
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5241
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3369
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8034
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:16407
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2866
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2423
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6550
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:44
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3860
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3488
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:563
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6946
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10528
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:8423
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5273
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2553
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2552
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2551
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:640
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7618
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3182
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5126
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:12898
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11764
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:593
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16750
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3758
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:174
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ6915
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5487
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3328
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BY7622
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:11759
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BY9560
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3904
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3902
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3900
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:CA3898
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8568
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3257
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:978
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0548
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BV8187
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1674
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6995
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BX1954
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY7866
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5779
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY5758
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY1665
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX4219
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1736
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1726
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BS1505
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9469
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7167
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2011:BU6869
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2011:BU3018
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU6774
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ8653
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ7706
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BO6854
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BO6811
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN5791
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2921
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1290
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN0752
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BM6964
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BL7131
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BM0878
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BK9286
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BM8511
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM3724
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM3683
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM3651
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2010:BO8405
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2010:BN4982
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BL9076
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0886
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BK9747
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BK1775
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK6791