Hoge Raad, 19-02-2010 / 08/02127


ECLIECLI:NL:HR:2010:BK7671
Datum19-02-2010
InhoudsindicatieVerbintenissenrecht. Voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde kan ook plaats zijn ingeval men gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van de vertegenwoordigde komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.
Recht.nl artikelAanvaarding risicobeginsel bij schijn van volmachtverlening (09-02-2018)
Art. 3:61 lid 2 BW brengt met zich mee dat de schijnvolmachtgever zelf de schijn van de aanwezigheid van een toereikende volmacht moet hebben gewekt. Zonder dit toedoen zal de wederpartij in principe niet worden beschermd, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 6 mei 1926 (NJ 1926, 721 (Vas Dias/Salters)). Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hangt het risicobeginsel op initiatief van Schoordijk in de lucht als alternatief voor, dan wel als aanvulling op, het toedoenbeginsel. In het te bespreken arrest maakt het risicobeginsel een ogenschijnlijke vlucht naar voren.
> Aanvaarding risicobeginsel bij schijn van volmachtverlening (H.P. Plas, Nysingh.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127
NJ 2010/115
Onbevoegde vertegenwoordiging; toerekenbare schijn van volmachtverlening?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127
RvdW 2010, 331
Onbevoegde vertegenwoordiging; toerekenbare schijn van volmachtverlening?; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127 (met noot)
M.A.J.G. Janssen
ęJINĽ 2010/251
Volmacht. Toerekenbare schijn van bevoegdheid. Gerechtvaardigd vertrouwen. Risicoaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127
RAV 2010, 43
Volmacht. Kan de schijn van volmachtverlening zijn gewekt door feiten en omstandigheden die voor risico van de vertegenwoordigde komen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127 (met noot)
J.W.A. Biemans
JOR 2010/178
Vertegenwoordiging. Toerekening schijn van volmachtverlening aan onbevoegd vertegenwoordigde ook mogelijk op grond van feiten en omstandigheden die voor diens risico komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

(ING Bank / Bera Holding)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2010, 08/02127
TvPP 2010, p. 93
In deze zaak staat vast dat betrokkene niet bevoegd was tot het geven van de in kwestie (omstreden) betalingsopdrachten namens Bera Holding. Het gaat om de vraag of de ING een beroep toekomt op art. 3:61 lid 2 BW.
TijdschriftartikelBevoegdheid, vertegenwoordiging en informatieplicht: bakens worden verzet
T.H.M. van Wechem, J.H.M. Spanjaard
Contracteren 2010, p. 145
In februari en maart 2010 hebben de Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) enkele baanbrekende arresten gewezen die een raakvlak hebben met het onderwerp contracteren. In dit artikel bespreken wij de arresten van het HvJEU van 25 februari 2010 en 11 maart 2010 over artikel 5 EEX-Vo, welke arresten weliswaar betrekking hebben op rechterlijke bevoegdheidskwesties, maar voor de contractenrechtpraktijk van grote waarde zijn. Ook het onderwerp vertegenwoordiging, waarover de Hoge Raad op 19 februari 2010 een baanbrekend arrest wees, is voor de contractenrechtjurist relevant. Reden voor ons om ook dat arrest nader te belichten.
TijdschriftartikelSchijn van volmacht: over toedoen, toerekening en de rol van de advocaat
C. Spierings
ORP 2017, art. 219
Op 3 februari 2017 wees de Hoge Raad twee arresten over schijn van volmacht. In deze arresten wordt de norm van ING/Bera (ECLI:NL:HR:2010:BK7671) nader ingevuld. Voor toerekening op grond van omstandigheden die in de risicosfeer van de pseudovertegenwoordigde liggen, is vereist dat die omstandigheden terug te voeren zijn op de vertegenwoordigde en die rechtvaardigen dat hij het risico van de onbevoegde vertegenwoordiging draagt. Het betreft de arresten ECLI:NL:HR:2017:142 en ECLI:NL:HR:2017:143. Het laatste arrest bevat een misslag nu de tekst van het arrest afwijkt van de in de raadkamer vastgestelde tekst. Dit is hersteld in ECLI:NL:HR:2017:277. Op 3 februari 2017 wees de Hoge Raad nog twee arresten over een vertegenwoordigingsvraagstuk, namelijk over bekrachtiging ex artikel 3:69 BW. Zie ECLI:NL:HR:2017:144 en ECLI:NL:HR:2017:150.
TijdschriftartikelSchijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid en de positie van de handelende functionaris in het bedrijfsleven
A.L.H. Ernes
NTHR 2018, 3, p. 140
Veel transacties worden aangegaan door middel van tussenpersonen. Rechtspersonen zijn hierop aangewezen, nu een rechtspersoon als fictie niet Ďzelfí kan handelen. De inschakeling van tussenpersonen is echter niet steeds zonder risico is voor de achterman. In deze bijdrage laat auteur verschillende uitspraken van met name lagere rechters de revue passeren, waarin de vraag aan de orde is naar vertegenwoordigingsbevoegdheid van allerlei soorten tussenpersonen uit het hedendaagse bedrijfsleven. Het begin ligt bij het ING/Bera-arrest`van 19 februari 2010, dat een mijlpaal vormde bij het leerstuk van de 'onbevoegde vertegenwoordiging'.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7671
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4909 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:143 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN9967 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1356 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN9969 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:896 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN9972 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:37
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:112
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7764
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7490
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7487
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN1400
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK7671
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:127
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:467
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1114
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:150
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1314
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:7022
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:308
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1023
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:505
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:49
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:599
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1904
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6407
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:2597
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ9798
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3453
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8321
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0265
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BR6570
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9972
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9969
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9967
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2010:BO0062
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BY2794
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1715
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2454
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1039
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1828
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:174
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:74
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9252
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:713
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:60
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:6014
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1170
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3416
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2738
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6547
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4169
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:3210
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2695
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7986
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7047
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1102
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5437
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:3789
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:121
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7875
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1747
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1043
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1788
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10474
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8709
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6110
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6013
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:4717
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:119
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2641
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:338
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9635
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:7737
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:175
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9610
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5791
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:793
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:6942
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:4806
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:2655
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:1474
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:2680
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1404
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA0218
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8554
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BX8228
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BW0548
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX6313
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2012:BW0531
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7404
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW0022
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BR2718
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BQ9497
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2011:BU3523
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2011:BQ8934
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ7192
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3610
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM1231